Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

Algemeen

Op de bedrijventerreinen is momenteel geen industriegrond beschikbaar via de gemeente. Wilt u meer informatie? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer

Aanvragen

De gemeente is eigenaar van sommige bedrijfspanden en bedrijventerreinen. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van ons.

Dien uw aanvraag schriftelijk in bij:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD   VOLENDAM

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.

 • Bedrijfsgegevens (herkomst, omvang, type bedrijf).

 • Milieubelastinggegevens zoals stank en geluidoverlast, stofproductie, vervoersbewegingen, lozingen, enzovoort.

 • De gewenste hoeveelheid terrein in m².

 • Huidige aantal arbeidsplaatsen en toekomstig aantal arbeidsplaatsen op het nieuwe perceel.

 • Overige informatie.

Overige documenten/bescheiden

 • Legitimatiebewijs.

 • Inschrijvingsakte kamer van koophandel..

 • Aard van het bedrijf in verband met milieubelasting.

Kosten

De kosten die aanvrager maakt zijn de prijs van de grond en de aankoopkosten.
Voor het aanbrengen van de ontsluiting van het perceel naar de openbare weg kan door ons een bijdrage van de koper gevraagd.

De kosten van het passeren van de koopakte bij de notaris zijn voor rekening van de koper.

Beschikbare industrie- en bedrijfsterreinen

Wij verzorgen de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen volgens het beleid dat de gemeente op dit gebied heeft. Dergelijke terreinen zijn niet altijd voorhanden. Zo is er ook op dit moment geen grond meer beschikbaar. Niettemin kan dit in de toekomst veranderen. Op bedrijventerreinen kunnen zich verschillende soorten bedrijven vestigen. Dit is afhankelijk van de in het bestemmingsplan beschreven bestemming en het milieubeleid per terrein.

Het gemeentelijk vestigingsbeleid speelt een belangrijke rol bij de uitgifte van grond. De volgende aspecten spelen een belangrijke rol:

 • Plaatselijke gebondenheid en werkgelegenheid. 
 • Economisch belang en
 • het belang bij eventuele verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven binnen oude kernen. 

Bij mogelijke toekomstige uitgiften van industrie- en bedrijfsterrein kan het zijn dat gewijzigde inzichten veranderingen in het beleid met zich meebrengen.

Wat gebeurt er verder?

Voorwaarden, stappen en doorlooptijd

Wij kunnen eisen dat u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van het bestemmingsplan van het bedrijfspand of bedrijventerrein. Denk bijvoorbeeld aan:

 • In hoeverre zorgen uw bedrijfsactiviteiten voor milieubelasting?
 • Als u wilt bouwen op het bedrijventerrein: is dit in verhouding met de grootte van het terrein?
 • Levert uw bedrijf extra werkgelegenheid op?
 1. Wij toetsen of de aanvraag compleet en correct is.
 2. Is de aanvraag niet correct of compleet? Dan vragen wij de aanvrager de ontbrekende of incorrecte gegevens alsnog aan te leveren of te verbeteren.
 3. Komt bedrijfsterrein beschikbaar? Dan bepalen wij welke bedrijven in aanmerking komen voor het terrein.
 4. Geselecteerde bedrijven krijgen van ons schriftelijk bericht voor individuele onderhandelingen over de perceelsomvang, prijs en dergelijke. Ook kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek hierover.
 5. Hebben wij met de aanvrager overeenstemming bereikt? Dan maken wij een koopovereenkomst op.
 6. De aanvrager betaalt 10% van de koopsom als waarborg bij ondertekening van de koopovereenkomst.
 7. De koop wordt bij notariële akte gepasseerd.

Vaak vindt aan de formele aanvraag vooraf mondeling overleg  plaats. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheden en de voorwaarden. Afhankelijk van de complexiteit van de onderhandelingen kunnen de formele procedure een langere tijd in beslag nemen.

Parallel aan de aankoopprocedure dient de aanvrager de benodigde vergunningen aan te vragen. Waaronder een bouw- en milieuvergunning. Ook dit kan de nodige tijd in beslag nemen. 

Resultaat
 1. Wij schrijven de aanvrager wel of niet in als belangstellende.
 2. Wij nodigen de aanvrager uit om deel te nemen aan onderhandelingen.
 3. De aanvrager sluit met ons al dan niet een koopovereenkomst voor het gewenste perceel. 
Vervolgacties

Is de koopovereenkomst gesloten? Dan onderhouden wij contact met de aanvrager over het verloop van de vergunningsaanvragen. 

De informatie is niet openbaar.

Verkoop van grond vindt plaats door een koopovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verkoper het eigendom van een zaak geeft aan de verkoper tegen een bepaalde prijs. Regels hierover zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

Het verkopen van bedrijfsterreinen is een autonome taak van de gemeente. Het bestemmingsplan, de Wet ruimtelijke ordening, het milieubeleidsplan, het vestigingsbeleid en het streekplan bepalen op welke stukken grond van de gemeente zich welke bedrijven mogen vestigen. Tevens bepaalt zowel het beleid van de gemeente als dat van de provincie aan welke eisen deze bedrijven moeten voldoen. Deze eisen kunnen per bedrijfsterrein verschillen. In dit kader is ook de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde milieuvergunning van belang evenals de bouwverordening en de bouwvergunning. 

Meer informatie

www.omgevingsloket.nl

Bezwaar en beroep

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.