Afwijken bestemmingsplan

Algemeen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan.

Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:
-Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
-Hoe groot mogen de aanwezige bouwwerken zijn?
-Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
-Mogen wegen worden aangelegd?
-Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Gaat u (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen? Dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan u zich moet houden.

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Wilt u een bouwwerk groter maken dan het bestemmingsplan toestaat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen of een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Dit kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Wij raden u echter aan eerst een vooroverleg in te dienen.

Aanvragen

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
T.a.v. Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 264,-.

Zijn aanvragen die niet op de juiste wijze (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) ingediend met het daarvoor vastgestelde formulier? Dan nemen we die niet in behandeling.

Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Welke procedure is van toepassing?

Procedure

Afhankelijk van de activiteit(en) is op een aanvraag omgevingsvergunning een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een brief of mail van ons. Hierin geven we aan welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

Reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
 • We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente een keer met maximaal zes weken verlengen.

Vraagt u in één aanvraag meerdere activiteiten aan en is op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

Zes weken bezwaar of beroep

Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. 

Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Documenten die u in ieder geval moet inleveren zijn: 

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Het huidige en nieuwe gebruik van de gronden en de bouwwerken;
 • De gevolgen van het nieuwe gebruik voor de ruimtelijke ordening (ruimtelijke motivatie of - onderbouwing).
 • Situatietekening bestaand/ nieuwe toestand. Schaal 1:100 tot 1:1000 met noordpijl daarop de aangegeven:
  • afmetingen van het perceel;
  • afmetingen bebouwd oppervlak;
  • het bestaande en beoogde gebruik van de gebouwen/percelen;
  • de situering ten opzichte van de perceelgrenzen en openbare gebieden;
  • de wijze van ontsluiting van het terrein;
  • de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren we u een deskundig persoon/bureau in te schakelen. We raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Planschadeovereenkomst

Omdat de aanvraag strijdig is met het bestemmingsplan kan de mogelijkheid tot planschade optreden waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden.

In bepaalde gevallen verlenen we aan het plan alleen medewerking als er een overeenkomst wordt ondertekend door de initiatiefnemer. In deze overeenkomst verklaart hij  eventuele planschade uitkering te vereffenen (zie artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening). Is dit op uw plan van toepassing? Dan verzenden we de overeenkomst ter ondertekening naar u , tijdens de behandeling van de formele aanvraag omgevingsvergunning.

Wat zijn de kosten?

3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 • 3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 100% van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 100% van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 100%, van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 100%, van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 100% van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 100%, van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 100%, van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;
 • 3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 100%, van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag.


3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 • 3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) € 654,00;
 • 3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) € 654,00;
 • 3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 2.342,00;
 • 3.4.4 indien artikel 2.12, eerste lid, juncto artikelen 2.23 en 2.23a, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 654,00;
 • 3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 654,00;
 • 3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) € 1.145,00;
 • 3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) € 2.342,00;
 • 3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 654,00.

Voor meer informatie met betrekking tot de kosten verwijzen wij u naar de tabel van tarieven behorende bij de legesverordening 2023 (titel 2).