Aanwijzingsbesluit verplaatsing twee ondergrondse containers Pinkewad Broeckgouw

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit verplaatsing twee ondergrondse containers Pinkewad in de Broeckgouw.

Beslispunten

Uw college wordt voorgesteld te besluiten om:

  • Een aanwijzingsbesluit te nemen voor het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer nabij Pinkewad en een ondergrondse papiercontainer nabij de Wieringenlaan, zoals toegelicht in het voorstel.
  • De ingediende zienswijze afwijzen conform bijgevoegde brief.

Aanleiding

Op 23 oktober 2018 heeft het college besloten om het afdelingshoofd Openbare Werken te mandateren om het definitieve aanwijzingsbesluit te nemen met betrekking tot de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers (orac’s). Op 18 mei 2023 is er een bezwaar binnen gekomen tegen een container die geplaatst is naast een zijraam van een woning. De woning was bij plaatsing van de container nog niet gebouwd.

Maatschappelijk resultaat

Er dient een aanwijzingsbesluit genomen te worden voor het verplaatsen van twee orac’s  op de locatie Pinkewad. De 2 containers dienden verplaatst te worden ten gevolge van de aanpassing van de inrichting van Pinkewad. Op de voorziene locaties pasten de 2 orac’s niet meer ten gevolge van riolering en kabels en leidingen in de grond. Vervolgens zijn de containers in overleg met de buurtvertegenwoordigers van de straat Pinkewad verplaatst naar een locatie naast de nog te bouwen woning aan de Wieringenlaan 111. Hierbij is echter onvoldoende rekening gehouden met de ramen in de zijgevel. Conform de richtlijnen van openbare werken mogen containers niet pal voor een raam geplaatst worden. Voor de woning was wel een vergunning verleend maar deze was nog niet gebouwd. Met het verplaatsen van de containers is dus abusievelijk geen rekening gehouden met de geplande ramen in de zijgevel van deze woning. Om deze reden is toegezegd dat er voor beide containers een andere locatie gezocht wordt.

In overleg tussen de bewoners, Projectenbureau  Broeckgouw en openbare werken zijn 2 nieuwe locaties bepaald. Dit is op 15 mei 2023 voorgelegd aan de bewoners in nabijheid van de gekozen locaties.

De restafval container komt in een groenvak op de kop van de parkeerplaatsen. Tegen dit voornemen is geen bezwaar ingediend. Voor de papiercontainer is een locatie gevonden aan de Wieringenlaan ter hoogte van het Noordzeepad. Hier is één zienswijze tegen binnen gekomen. 

Deze zienswijze wordt weerlegt in bijgaande concept brief.

Wij zien geen aanleiding om door de zienswijze de voorgenomen locatie te wijzigen. Daarom wordt voorgesteld de locaties nabij Pinkewad (restafval container) en Wieringlaan (papier container)  definitief aan te wijzen als locatie voor de orac’s. 

Financiële aspecten

Ja, de extra kosten voor de aanleg van een insteekhaven aan de Wieringenlaan. Deze worden gedekt uit de grondexploitatie Broeckgouw. Inschatting ca. € 2.000,-.

Communicatie van het besluit

Besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.