Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst project “Maria Goretti Locatie” te Volendam

Betreft: Kennisgeving afsluiten “anterieure overeenkomst project Maria Goretti Locatie te Volendam” in overeenstemming met artikel 6.24 lid 3 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening en ter inzage legging zakelijke beschrijving in overeenstemming met artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van de herontwikkeling van de Maria Goretti Locatie aan de Julianaweg te Volendam is door Stichting Woningbeheer De Vooruitgang een verzoek ingediend tot de bouw van een programma met 71 woningen.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen om de kosten te verhalen die de gemeente moet maken om het plan te realiseren. Deze verplichting is er niet indien het verhaal van de kosten “anderszins is verzekerd”. Dit laatste is voor deze ontwikkeling het geval omdat de gemeente met de betreffende ontwikkelaar een overeenkomst heeft gesloten. Op 25 mei 2021 is de “verkoopovereenkomst Maria Goretti” door de gemeente en de stichting ondertekend. De gemaakte afspraken hebben betrekking op:

  • De Stichting sloopt en bebouwt de percelen van de Maria Goretti Locatie;
  • De Stichting zorgt voor het bouwrijp maken van de Locatie.;
  • De gemeente draagt, bij vervuilde grond en asbest in het gebouw, de kosten van de sanering;
  • De Gemeente maakt in de toekomstige situatie de openbare ruimte woonrijp;
  • De Stichting stelt derhalve een ontwerp en bestemmingsplan op, onder supervisie van de gemeente, ten behoeve de bebouwing van de locatie;
  • De Stichting participeert hiertoe met de omgeving;
  • De ontwikkelaar verkoopt na de oplevering van de bebouwing de gronden die in de toekomstige situatie dienen als openbare ruimte terug aan de gemeente;
  • De gemeente verleent medewerking aan het te realiseren bouwplan, mits deze past binnen de in de overeenkomst gestelde kaders;
  • Met de ontwikkelaar is een planschadeovereenkomst gesloten;