Visie De Purmer

Het Programma Purmer vormt een overkoepelend geheel van verschillende projecten en onderwerpen in de gemeente Edam-Volendam. Zo vallen onder dit Programma de gezamenlijke strategische gebiedsvisie De Purmer, realisatie van het industrieterrein De Purmer en de transformatie van het bedrijventerrein aan de Julianaweg in Volendam. Het is niet uit te sluiten dat onder dit Programma in de toekomst nog meer projecten of onderwerpen komen te vallen die van belang zijn voor de samenhang.

Op deze pagina vindt u informatie over die verschillende projecten en onderwerpen.

Project de Purmer

Gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer

Update 8 maart 2024

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze visie lag in de zomer van 2023, gedurende een periode van tien weken, ter inzage. Hierop zijn 95 zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van Beantwoording zienswijzen opgesteld en zijn er een aantal wijzigingen in de visie doorgevoerd. De colleges van de drie gemeenten hebben met de gewijzigde visie ingestemd. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden. Zij gaan de geactualiseerde visie in de raadsvergaderingen van april behandelen. 

Beantwoording zienswijze

Op de website broproject.nl/depurmer staat de Nota van Beantwoording zienswijzen en de geactualiseerde strategische gebiedsvisie De Purmer. In deze Nota staat de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Ook kunt u teruglezen of de visie hierdoor is aangepast. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u op korte termijn ook een brief.  

In maart en april bespreken de gemeenteraden van de drie gemeenten de visie zodat besluitvorming over de visie kan plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u op de websites van de gemeenteraden: 

Bekijk hier de video met meer informatie over de strategische gebiedsvisie

De gebiedsvisie

De gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer is een samenwerking tussen de gemeenten Purmerend, Waterland en Edam-Volendam. De Purmer is een droogmakerij die gelegen is binnen deze drie gemeenten. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar voor het overgrote deel willen we vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bestendigen.

Deze gebiedsvisie betreft geen blauwdruk en moet worden gezien als een inspiratiebron voor toekomstige plannen. Wat voorop staat is dat het landelijke gebied van De Purmer, buiten de geplande bedrijvigheid en mengzone in de noordkop van De Purmer en de Oostflank (het toekomstig woongebied ten noorden en zuiden van het Purmerbos), gevrijwaard blijft van grootschalige stedelijke ontwikkelingen. De landbouw is en blijft de belangrijkste sector in dit gebied, waarbij gekeken wordt naar een wenkend perspectief met economische potentie voor deze sector

Industrieterrein De Purmer

In september 2020 heeft de gemeente Edam-Volendam een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op het meest noordelijk deel van de Purmer. Voor dit deel heeft de gemeenteraad vervolgens  een voorkeursscenario uitgesproken in november 2021. . Dit voorkeursscenario houdt in dat het westelijk deel van dit Wvg-gebied is aangewezen ten behoeve van industrie. 

Het idee is om de noordkant en de oostkant in te richten voor gemengde doeleinden,  gebied, hierin is nog geen duidelijkheid. De gemeente is nu bezig met een verkenningsstudie wat de mogelijkheden hier kunnen zijn bijvoorbeeld: watercompensatie, onderwijs i.c.m. sport en overige doeleinden. 

Onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is de gemeente momenteel de gronden aan het westelijk en noordelijk deel aan het verwerven. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd t.b.v. het bestemmings/omgevingsplan o.a. wat betreft flora en fauna, verkeer en milieu. Ook is er een concept stedenbouwkundig plan opgesteld, deze kunt u vinden in de presentatie, zie de bijlage hieronder. Begin 2024 zullen er inloopbijeenkomsten voor de bewoners worden georganiseerd.

Industrieterrein De Purmer zal in de eerste plaats ruimte bieden aan bedrijven die nu gevestigd zijn in de kernen van de gemeente Edam-Volendam. Zie hiervoor ook 'Transformatie bedreiventerrein Julianaweg'.

Purmer 2

Transformatie bedrijventerrein Julianaweg

Het bedrijventerrein op de Julianaweg kampt met technische en ruimtelijke verouderingen en biedt nauwelijks tot geen mogelijkheid voor bedrijven om verder te groeien. Bovendien hebben veel van de bedrijven grote problemen om te verduurzamen met de vaak oude panden die ze hebben. De bedrijven worden echter door de rijksoverheid en de EU verplicht om duurzamer te worden. 

Daarnaast is er druk op de omgeving door de hoge milieucategorie bedrijvigheid naast het centrum van Volendam. De vraag ligt voor hoe enerzijds de economie van Edam-Volendam te stimuleren en de bedrijvigheid en werkgelegenheid de ruimte te bieden om te kunnen groeien en verduurzamen. En anderzijds hoe de leefbaarheid in het gebied rondom de Julianaweg te vergroten en een woon-werkmilieu mogelijk te maken.

Het nieuwe industrieterrein  dat in De Purmer zal worden aangelegd is inherent verbonden met de ambities voor de Julianaweg. Door de aanleg van een geheel nieuw industrieterrein in De Purmer krijgen de bedrijven die nu aan de Julianaweg gevestigd zijn een unieke kans om zich te vestigen (binnen de gemeente Edam-Volendam) op een locatie die vanaf het begin duurzaam kan worden opgebouwd en voldoende ruimte geeft voor de bedrijven om te groeien. De gemeente trekt hierin samen op met de ondernemers en is/gaat met hen hierover in gesprek. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail dan naar projecten@edam-volendam.nl .