Visie De Purmer

Het Programma Purmer vormt een overkoepelend geheel van verschillende projecten en onderwerpen in de gemeente Edam-Volendam. Zo vallen onder dit Programma de gezamenlijke strategische gebiedsvisie De Purmer, realisatie van het industrieterrein De Purmer en de transformatie van het industrieterrein aan de Julianaweg in Volendam. Het is niet uit te sluiten dat onder dit Programma in de toekomst nog meer projecten of onderwerpen komen te vallen die van belang zijn voor de samenhang.

Op deze pagina vindt u informatie over die verschillende projecten en onderwerpen.

Project de Purmer

Gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer

Update 21 juli: Het ontwerp Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035 ligt nu ter inzage.

Samen met Purmerend en Waterland hebben we een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn, tot 2035, die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied. 

Voor ons zijn wethouders Marisa Kes (tevens voorzitter van de stuurgroep) en Angelique Bootsman betrokken. Kes: ‘Voor de gemeente Edam-Volendam is van het groot belang dat het grootste gedeelte van ons gebied in de Purmer behouden blijft voor agrarische doeleinden.’ Bootsman: ‘Daarnaast maakt de visie het mogelijk om in de toekomst een bedrijventerrein te ontwikkelen aansluitend aan de Baanstee-Noord. Dit is essentieel voor onze bedrijven zodat deze van veelal te krappe locaties kunnen verhuizen én kunnen investeren  in de verduurzaming van hun bedrijf op een toekomstbestendige locatie. De landschappelijke inpassing is daarbij van groot belang. Over de oostkant van de Purmer-Noord gaan we als gemeente Edam-Volendam in de komende periode het gesprek voeren.’ 

 Bekijk hier de video over de gebiedsvisie van De Purmer.

De gebiedsvisie

De gezamenlijke Strategische Gebiedsvisie De Purmer is een samenwerking tussen de gemeenten Purmerend, Waterland en Edam-Volendam. De Purmer is een droogmakerij die gelegen is binnen deze drie gemeenten. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar voor het overgrote deel willen we vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bestendigen.

Deze gebiedsvisie betreft geen blauwdruk en moet worden gezien als een inspiratiebron voor toekomstige plannen. Wat voorop staat is dat het landelijke gebied van De Purmer, buiten de geplande bedrijvigheid en mengzone in de noordkop van De Purmer en de Oostflank (het toekomstig woongebied ten noorden en zuiden van het Purmerbos), gevrijwaard blijft van grootschalige stedelijke ontwikkelingen. De landbouw is en blijft de belangrijkste sector in dit gebied, waarbij gekeken wordt naar een wenkend perspectief met economische potentie voor deze sector

Industrieterrein De Purmer

In september 2020 heeft de gemeente Edam-Volendam een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op het meest noordelijk deel van de Purmer. Voor dit deel heeft de gemeenteraad vervolgens  een voorkeursscenario uitgesproken in november 2021. Dit voorkeursscenario houdt in dat het westelijk deel van dit Wvg-gebied wordt aangewezen ten behoeve van een industriefunctie. Het oostelijk en noordelijk deel  voor een meer gemengde bestemming.

Industrieterrein De Purmer zal in de eerste plaats ruimte bieden aan bedrijven die nu gevestigd zijn in de kernen van de gemeente Edam-Volendam. Zie hiervoor ook “Transformatie Julianaweg”

Purmer 2

Transformatie Julianaweg

Het bedrijventerrein op de Julianaweg kampt met technische en ruimtelijke verouderingen en biedt nauwelijks tot geen mogelijkheid voor bedrijven om verder te groeien. Bovendien hebben veel van de bedrijven grote problemen om te verduurzamen met de vaak oude panden die ze hebben. De bedrijven worden echter door de rijksoverheid en de EU verplicht om duurzamer te worden. 

Daarnaast is er druk op de omgeving door de hoge milieucategorie bedrijvigheid naast het centrum van Volendam. De vraag ligt voor hoe enerzijds de economie van Edam-Volendam te stimuleren en de bedrijvigheid en werkgelegenheid de ruimte te bieden om te kunnen groeien en verduurzamen. En anderzijds hoe de leefbaarheid in het gebied rondom de Julianaweg te vergroten en een woon-werkmilieu mogelijk te maken.

Het nieuwe industrieterrein  dat in De Purmer zal worden aangelegd is inherent verbonden met de ambities voor de Julianaweg. Door de aanleg van een geheel nieuw industrieterrein in De Purmer krijgen de bedrijven die nu aan de Julianaweg gevestigd zijn een unieke kans om zich te vestigen (binnen de gemeente Edam -Volendam) op een locatie die vanaf het begin duurzaam kan worden opgebouwd en voldoende ruimte geeft voor de bedrijven om te groeien.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail dan naar projecten@edam-volendam.nl .