Standplaats aanvragen

Algemeen

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt de standplaatsvergunning schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders: 

College van burgemeester en wethouders
Sectie Algemeen Juridische Zaken
Postbus 180
1130 AD Volendam

In onze gemeente wordt door het college van burgemeester en wethouders een regeling gehanteerd met betrekking tot het innemen van standplaatsen. Deze regeling kent een vastgesteld maximumstelsel voor standplaatsen. Dit houdt in dat een gelimiteerd aantal standplaatsvergunningen wordt afgegeven.

Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Weigeringsgronden vergunning

De aanvraag voor een standplaats toetsen wij aan de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Edam-Volendam (APV) en het standplaatsenbeleid van de gemeente. Op basis van de APV kunnen wij een standplaatsvergunning weigeren. Deze weigeringsgronden zijn de volgende:

 • De openbare orde.
 • De openbare veiligheid.
 • De volksgezondheid.
 • De bescherming van het milieu.
 • Wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
 • Als de standplaats of op zichzelf, of in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand.
 • Bijzondere omstandigheden.

Kosten

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kunnen wij een vergoeding vragen voor het gebruik van de openbare ruimte.

Legeskosten 2024:

 • Geldig voor een dag € 17,20.
 • Geldig voor maximaal een week € 34,25.
 • Geldig voor een periode, welke langer dan zeven dagen duurt, per maand of een gedeelte daarvan € 57,00.
 • Geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan € 114,10.
 • Geldig voor langer dan een jaar € 343,10.

Meer informatie

Zijn wij geen eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan heeft u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning.