Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

Algemeen

Heeft u schade opgelopen dat verwijtbaar is aan de gemeente? Dit kan bijvoorbeeld zijn bij schade aan uw eigendom of wanneer u struikelt door een losliggende trottoirtegel en u daardoor uw been breekt. U kunt via onderstaand formulier uw aanvraag tot schadevergoeding indienen. Ook kunt u het verzoek om schadevergoeding schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Aanvragen

De benodigde gegevens voor een aanvraag zijn:

  • Naam, adres, telefoonnummer en BSN-nummer (sofinummer) van de aanvrager.
  • Waar, wanneer en welk incident heeft plaatsgevonden.
  • Aard en omvang van de schade.
  • Schadeformulier (indien aanwezig).
  • Procesverbaal Politie (indien aanwezig).

Adres gemeente

Gemeente Edam-Volendam
College van Burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Afhandeling aanvraag

  • De afdeling Bedrijfsvoering neemt  uw aanvraag in behandeling, heeft u vragen? Bel dan  (0299) 398 398, afdeling Bedrijfsvoering.
  • Een medewerker van de sector Grondgebied gaat ter plaatse kijken of de gemeente aantoonbaar nalatig is geweest. Deze beoordeling wordt verwerkt in een advies.
  • In overleg met de verzekeringsmaatschappij wordt het advies besproken en een uitkomst bepaald.

Afhankelijk van de claim/schadevergoeding verzorgt de gemeente of de verzekeringsmaatschappij de verdere correspondentie. 

Wat kan het resultaat zijn?

  • De aanvraag wordt goedgekeurd.
  • De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief met een gemotiveerde afwijzing.

Het verzoek tot schadevergoeding is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.