Rampenbestrijding

Snelle informatie over een incident of ramp krijgt u via NL Alert, crisis.nl of Sociale media. Als de sirene in onze gemeente gaat is er meestal iets aan de hand. Volg dan de instructies van politie, brandweer, hulpdiensten en gemeente op via radio, televisie, teletekst of crisis.nl. Op de 1e maandag van de maand testen alle gemeenten hun alarmeringssysteem, dan hoeft u niets te doen. Als iedereen goed voorbereid is op rampen, kunnen de gevolgen ervan beperkt blijven.

Uiteraard houden wij u in geval van een ramp op de hoogte. In dat geval openen wij zo snel mogelijk een publieksinformatienummer: (0800) 1351.

NL Alert en Crisis.nl

 De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie? Dan waarschuwt de sirene. Als u NL-Alert op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. 

Aanmelden voor nieuwsbrief Meer informatie

Meer informatie

Wat moet u doen?

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Laat mensen die bij u aanbellen schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.
 • Luister naar de rampenzender RTV Noord-Holland (N-H). Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.

De frequenties van RTV Noord-Holland zijn:
 Radio ether: FM 93.9
 Radio kabel: FM 92.55 (analoog)
 Radio kabel: Ziggo 799 (digitaal)
 TV kabel: 184 MHz (analoog)
 TV kabel: Ziggo 987 (digitaal)

 • Kijk op www.crisis.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp. Het doel van de website is iedereen bewust te maken van risico’s en nuttige tips te geven over handelen in geval van een plotselinge ramp. Natuurlijk hoeven we niet dagelijks in angst te leven voor een overstroming of een grote brand, maar met een goede voorbereiding is het toch rustiger slapen.
 • U kunt  zich voorbereiden op een onverwacht lang verblijf binnenshuis. Bijvoorbeeld door een voorraad eten en drinkwater voor minimaal drie dagen in te slaan. Bovendien is het handig om kaarsen of een goede zaklamp in huis te hebben voor als de stroom langdurig uitvalt. Zorg ook voor een draagbare radio met extra batterijen. Daarmee kunt u de rampenzender volgen voor meer informatie.

Als u uw huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardentehuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.
 • Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.
 • Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.

De gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor het voorkomen van en bestrijden van zware ongevallen en rampen. Wij stellen hiervoor plannen op, trainen ons personeel en houden multidisciplinaire oefeningen. Wij werken hierbij samen met de brandweer, politie en geneeskundige dienst. Maar ook met de provincie, waterschappen en private organisaties.

Daarnaast zijn wij  verplicht onze inwoners te informeren over de risico's die zich in de gemeente bevinden. En onze inwoners te informeren en erop te wijzen wat zij zelf kunnen doen bij rampen of calamiteiten.

Wat doet de overheid?

Om de risico’s te beperken heeft de overheid regels opgesteld. Zo moeten bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken een vergunning hebben. Daarvoor moeten ze aan veel voorwaarden voldoen, zoals strenge bouwtechnische regels. Er moet bijvoorbeeld een goede opslagruimte zijn en stoffen moeten goed en veilig verpakt zijn. Van bedrijven verwachten wij dat zij de regels naleven  en hun medewerkers opleiden om de risico’s te leren kennen en deze zo klein mogelijk te houden. Wij controleren dat. In het gemeentelijk rampenplan staan de acties beschreven als een ernstig incident of een ramp voordoet.

Rampbestrijdingsplan soms verplicht

Voor meer specifieke risico’s bij bedrijven zijn rampbestrijdingsplannen verplicht. In zo’n, tot in detail uitgewerkt, plan staat omschreven hoe de hulpdiensten bepaalde specifieke incidenten kunnen bestrijden.

Kwetsbare bedrijven

Voor kwetsbare bedrijven zoals verzorgingshuizen, scholen en ziekenhuizen stelt de brandweer een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart op. Deze is in de uitrukvoertuigen van de brandweer aanwezig en is een leidraad voor de te volgen inzettactiek.

Grote brand

Als er sprake is van een grote brand in een woonwijk, een winkelcentrum of een fabriek bestaan er noodplannen. U kunt u zelf voorbereiden door altijd even te kijken waar de nooduitgang is als u in een groot gebouw bent. Tijdens een brand: neem kinderen en gehandicapten zo snel mogelijk mee het gebouw uit. Maak doeken nat om voor neus en mond te kunnen houden. En ga nooit terug een brandend gebouw in.

Overstroming

Geen land ter wereld heeft een fellere strijd tegen het water geleverd dan het onze. En toch blijft het risico van een overstroming aanwezig. Grote delen van Nederland liggen immers onder de zeespiegel. Ook hiervoor geldt: denk vooruit. Bedenk bijvoorbeeld bij wie u terecht kunt als u uw huis moet verlaten. Als er echt een overstroming aankomt, zorg dan dat u een noodpakket klaar heeft om mee te nemen (kleding, medicijnen, belangrijke papieren, enz.) De overheid is op een overstroming goed voorbereid; volg zo goed mogelijk de aanwijzingen.

Gevaarlijke stoffen

Komt er op grote schaal gevaarlijke stoffen als chloor of ammoniak vrij? Dan waarschuwen wij u met de sirene of geluidswagens. Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar RTV Noord-Holland of de landelijke rampenzender. U krijgt dan te horen wat u moet doen. Haal niet uw kinderen van school. De schoolleiding weet wat ze moet doen in zo’n geval. Sluit in huis alles af wat voor ventilatie dient. Bel wel even uw buren of ze weten wat ze moeten doen.

Terroristische aanslag

Tot nu toe is Nederland gevrijwaard gebleven. Maar de mogelijkheid van een terroristische aanslag valt niet te ontkennen. Politie en justitie werken nauw samen om een aanslag te voorkomen. Waarschuw in een verdachte situatie altijd de politie.

Uitval van stroom, gas, water of telefoon

Als dit soort voorzieningen langdurig uitvalt, is het noodzakelijk om voldoende voedsel en drinkwater in huis te hebben. Meer informatie over de situatie krijgt u via RTV Noord-Holland f de landelijke rampenzender op een draagbare radio. Telefoneren is in een geval als dit niet aan te raden; overbelasting van het telefoonnet maakt de zaak alleen maar erger.

De Veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de GHOR, de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. In Nederland zijn 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises. Zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De gemeente Edam-Volendam valt onder de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW).

Binnen de VrZW werken de volgende hulpverleningsinstanties samen:

Brandweer Zaanstreek-Waterland

Wilt u meer weten over onze brandweer? Dan verwijzen wij u naar de website van brandweer.nl/zaanstreek-waterland

GHOR

De GHOR is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening, oefeningen en preventie van rampen. De taken zijn:

 • Geneeskundige hulp: opvang van gewonden en spoedeisende medische hulpverlening.
 • Psychosociale nazorg aan slachtoffers: bijvoorbeeld in traumacentra.
 • Preventie: bescherming van de volksgezondheid wanneer bij ongevallen en rampen gevaarlijke stoffen vrijkomen.

De GHOR is een samenwerkingsverband tussen diverse geneeskundige instanties zoals: ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten, het Rode Kruis, huisartsen, nazorg enzovoort.

Politie

De politie werkt binnen de negen gemeenten van de VrZW aan handhaving en veiligheid. Bij een crisis of ramp speelt de politie een belangrijke rol als veiligheidspartner. Het is belangrijk dat hulpdiensten hun werk veilig en ongestoord kunnen doen en dat de situatie niet escaleert. De politie heeft hierin een belangrijke taak door noodhulp te verlenen aan slachtoffers, preventief op te treden, gericht toezicht te houden en door adequaat in te grijpen als dat nodig is.  De politie eenheid Noord-Holland opereert in hetzelfde werkgebied als de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling CCB (bureau Conflict- en Crisisbeheersing) van de politie is als partner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. Voor meer informatie over de politie: politie.nl.

Gemeenten

De gemeente heeft bij een ramp of een crisis een belangrijke taak. Wij geven onder meer voorlichting aan de bevolking, richten opvangcentra in en regelen vervangende woonruimte. Wij realiseren ons steeds meer dat wij deze taken niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom werken wij in regionaal verband steeds intensiever samen. Zowel op het gebied van planvorming als bij een daadwerkelijke operationele inzet. De negen gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang horen bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.