Publicatie drank- en horecavergunning Haven 166 Volendam

De Burgemeester van Edam-Volendam heeft op grond van artikel 3 van de Alcoholwet besloten een drank- en horecavergunning te verlenen t.b.v.:

Café Lennon’s, Haven 166, 1131 EW Volendam

  • afgegeven op 14 april 2022
  • verzonden op 14 april 2022.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de Burgemeester van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.