Nadeelcompensatie (v/h planschade)

Algemeen

Het kan zijn dat u schade heeft door een (bouw)project of een besluit van de gemeente Edam-Volendam. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of uw onderneming loopt omzet mis. U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?
De gemeente Edam-Volendam neemt maatregelen (als bijvoorbeeld het aanleggen van een weg) die voordelig zijn voor de maatschappij. Deze maatregelen kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor individuele burgers of bedrijven. Wanneer u onevenredig wordt getroffen door zo’n maatregel kunt u een vergoeding aanvragen. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

Er zijn twee vormen van nadeelcompensatie

1. Nadeelcompensatie door infrastructurele werkzaamheden

Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele werkzaamheden, zoals het openbreken van straten, rioolvervanging, onderhoud aan wegen of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Hierdoor kunt u als ondernemer tijdelijk inkomensverlies lijden, bijvoorbeeld door een winkel die tijdelijk ontoegankelijk wordt. U kunt dan de gemeente om een vergoeding van de schade vragen.

 

2. Nadeelcompensatie door een besluit of maatregel die op de Omgevingswet is gebaseerd

Nadeelcompensatie is ook aan de orde bij het wijzigen van een omgevingsplan, het afgeven van een omgevingsvergunning, een rechtstreeks bindende regel in een omgevingsplan of een projectbesluit. Het betreft dan nadeelcompensatie als gevolg van een besluit of maatregel die op de Omgevingswet is gebaseerd, hieronder valt ook de oude planschade. Een paar voorbeelden van schade uit de omgevingswet zijn: 

 • het vrije uitzicht van uw huis verandert door de bouw van een nieuwbouwwijk, 
 • naast uw huis komt een kinderdagverblijf of 
 • uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. 

Als gevolg van deze besluiten of handelingen lijdt u schade. Bijvoorbeeld uw huis wordt minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan de gemeente om een vergoeding van de schade vragen.

Aanvragen

U dient een aanvraag om tegemoetkoming in nadeelcompensatie in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit door op de knop ‘aanvragen’. hierboven te drukken. De aanvraag betreft een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De aanvraag bevat in ieder geval:

 • De planologische maatregel waarvoor een tegemoetkoming in schade wordt gevraagd.
 • Een aanduiding van de aard van de schade.
 • Een omschrijving van de wijze waarop de schade moet worden vergoed indien u geen vergoeding in geld wenst.

Een procedure voor nadeelcompensatie duurt gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar. Als u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit, kunt u bezwaar en eventueel (hoger) beroep aantekenen.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Omgevingswet als:

 • U heeft schade geleden. 
 • U heeft uw schade goed onderbouwd.
 • Er een rechtstreeks verband is tussen het handelen van de gemeente en uw schade.
 • U die schade niet kon voorzien toen u de onroerende zaak kocht.
 • De schade niet al op een andere wijze is vergoed.
 • De schade mag ook niet vallen onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico.
 • Hou rekening met een verjaringstermijn van 5 jaar, de aanvraag dien dus  ingediend te worden binnen vijf jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

Geen vergoeding bij schade die valt onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico

Dat overheidsingrijpen voor sommige burgers en ondernemingen nadelige gevolgen kan hebben, is onvermijdelijk. Tot op zekere hoogte moeten we deze gevolgen accepteren. Dit noemen we normaal maatschappelijk risico. In onze gemeente geldt een drempelwaarde van 300 euro voor particulieren. Daarnaast geldt een wettelijke drempel van vier procent van de waarde van een onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Dit betekent dat als de schade beneden deze drempel valt dat u niet in aanmerking komt voor een vergoeding.  

Wat voegt u bij de aanvraag?

De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Wij kunnen u vragen een aanvraagformulier in te vullen en een taxatierapport te overleggen. Het is verstandig in ieder geval van te voren contact op te nemen met een behandelend ambtenaar over de wijze van indiening. Belt u daarvoor met (0299) 398 398. 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie bedragen € 300,-. Uw verzoek nemen we pas in behandeling als dit bedrag is betaald. De eventuele noodzakelijke onderzoeken zijn ook voor uw rekening. 

Als we uiteindelijk nadeelcompensatie aan u toekennen krijgt u dit bedrag terug. Blijkt dat u geen recht op vergoeding heeft? Dan krijgt u het drempelbedrag niet terug.