Meekoppelkansen

2023

Nadere informatie volgt na  het raadsbesluit in mei 2023.

Stand van zaken mei 2022

Afrit Noordeinde 

De realisatie van een afrit bij het Noordeinde

Binnenkort nodigen we de omwonenden uit voor een informatiebijeenkomst.

Steiger Etersheim 

Een steiger met een daarbij behorende dijkovergang. De steiger is geschikt voor maximaal twee botters van de bruine vloot.

Voor de steiger Etersheim hebben verschillende participatiemomenten plaatsgevonden met omwonenden. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd samen met de Alliantie. Het concept Definitief Ontwerp is aan de deelnemers voorgelegd. Omwonenden waren in de gelegenheid hun wensen en ideeën te delen. Intern is er een afweging gemaakt welke zaken we meenemen in het Definitief Ontwerp.  De bewoners worden hierover nog geïnformeerd. Verder is de subsidie aangevraagd.

Kruising Warder

Een veilige kruising volgens de kwaliteitseisen opgenomen in de Visie en Handboek Inrichting Openbare Ruimte, met ook circa 30 parkeerplaatsen  voor de daar aanwezige voorzieningen.

Ook voor de kruising Warder hebben verschillende participatiemomenten plaatsgevonden met omwonenden. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd samen met de Alliantie. Middels tekeningen zijn de concept Definitieve ontwerpen voorgelegd. Omwonenden waren in de gelegenheid hun wensen en ideeën te delen. Intern  is er een afweging gemaakt welke zaken we meenemen in het Definitieve ontwerp. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd. Verder is de subsidie aangevraagd.

Aanleiding meekoppelkansen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier gaat (in opdracht van het rijk) de dijk aan het Markermeer tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Het doel hiervan is om het achterliggende gebied waar 1,2 miljoen mensen wonen en werken voor de komende 50 jaar veilig te houden tegen overstromingen. De versterking vindt plaats over 33 kilometer lengte en zal langs een aantal kustvakken veel impact op het landschap hebben en daarmee op de leefomgeving van bewoners.

Provincie Noord-Holland (PNH), Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK), Rijkswaterstaat (RWS), gemeenten maar ook recreatieschappen en natuurorganisaties zien in de dijkversterking een momentum dat kansen biedt. Kansen om te werken aan een toekomstbestendig landschap, leefomgeving en natuur met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Om het benutten van deze kansen een impuls te geven heeft de PNH bij belanghebbenden in het gebied geïnventariseerd welke ambities zij voor het gebied hebben, ook die van de gemeente Edam-Volendam.

Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen welke meekoppelkansen zij voor de gemeente Edam-Volendam graag willen inbrengen in het Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam (APRK). Het gaat om de volgende projecten: Afrit 
Noordeinde, Steiger Etersheim, Kruising Warder en Kitesurflocaties.

De uitvoering van de meekoppelkansen is afhankelijk van de te ontvangen subsidie. Dit kan tot gevolg hebben dat één of meerdere meekoppelkansen niet tot uitvoering kunnen worden gebracht, omdat hiervoor geen ruimte is binnen de huidige begroting. Daarbij  is de volgende prioritering gehanteerd:  Afrit Noordeinde, Steiger, Kruising Warder en kitesurflocatie Edam-Zuid.