Leerlingenvervoer

Algemeen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. U als ouder, voogd of verzorger van een leerling kunt - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak maken op vergoeding van de vervoerkosten van en naar school. Vervolgens bepalen wij of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer of in aanmerking komt voor vervoerskosten.

Wanneer komt u in aanmerking?

U als ouder, voogd of verzorger van een leerling kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerkosten als u tenminste aan deze drie belangrijkste voorwaarden voldoet:

 • De betreffende school is buiten de gemeente gevestigd.
 • Het gaat om de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De aanvraag is ingediend voor 1 juni  voorafgaand aan dat schooljaar.

Verandert de leerling gedurende het schooljaar van school? Dan mag u de aanvraag ook gedurende het schooljaar indienen.

Scholen

Het gaat hier om de basisschool, een speciale school voor het basisonderwijs (voormalig lom en mlk), de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor speciaal voortgezet onderwijs. 

U ontvangt een vergoeding op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen. Dit op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing (een zogeheten bijzondere school, signatuurvervoer), of de openbare school.

Een aanvraag voor een vervoersvoorziening binnen de gemeente wordt in principe dus niet toegekend.

U kunt als ouder of verzorger van een leerling bij ons een aanvraag indienen voor:

 • toekenning van een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten of
 • eventueel de verzorging van het vervoer bedoeld voor schoolbezoek.

We gaan uit van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. Wij bepalen welke wijze van vervoer wordt vergoed aan ouders of verzorgers. Uitgangspunt hierbij is echter altijd een vergoeding op basis van het gebruik van openbaar vervoer. Wij kunnen ook bepalen om een vergoeding te verstrekken voor aangepast of eventueel eigen vervoer.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Wij beoordelen op basis van een compleet ingevulde, ondertekende aangeleverde aanvraag of u in aanmerking komt voor de aangevraagde vorm van leerlingenvervoer. Dit is óf een tegemoetkoming in de kosten van eigen- of openbaar vervoer, óf vervoer dat wij voor u regelen. 
 • Heeft u een aanvraag gedaan voor het nieuwe schooljaar? Dan ontvangt u voor 1 augustus van het jaar waarvoor de voorziening is aangevraagd  of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.
 • Dient u een aanvraag in gedurende het schooljaar? Dan geldt een maximale beoordelingstermijn van acht weken.

U krijgt binnen acht weken bericht of u leerlingenvervoer krijgt.

Kosten

Het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer is gratis.

Alleen als u een vervoersvoorziening voor een basisschool aanvraagt is een eigen bijdrage in 2022 van € 225,- verschuldigd.

Drempelbedrag

Voor het vervoer naar een basisschool buiten de gemeente wordt aan de ouders/verzorgers geen drempelbedrag in rekening gebracht. Voorwaarde hierbij is dat het belastbaar gezinsinkomen over 2020 van vader/moeder/voogd/verzorger lager is dan € 27.900,--

Financiële draagkracht

Bedraagt de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool meer dan 20 kilometer? Dan betalen de ouders of verzorgers een inkomensafhankelijke bijdrage.

Vergoeding per soort vervoer

Een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer is gebaseerd op de goedkoopste wijze van vervoer van de woning naar de school. Deze kosten vergoeden wij  op basis van de door de ouders of verzorgers ingediende abonnementskaarten.

Aangepast vervoer is vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi of treintaxi. U komt voor aangepast vervoer in aanmerking als:

 • daarmee de reistijd van de leerling van de woning naar de school met minstens de helft wordt teruggebracht;
 • openbaar vervoer ontbreekt (tenzij vervoer per fiets een reële mogelijkheid is);
 • de handicap van de leerling het gebruik van openbaar vervoer onmogelijk maakt.

Vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets wordt tot eigen vervoer gerekend. Bij eigen vervoer bedraagt de vergoeding:

 • een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer. En als aanspraak zou bestaan op een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer;
 • een bedrag op basis van kilometervergoeding voor de auto. En als aanspraak zou bestaan op een vergoeding van aangepast vervoer.

Verblijft een leerling in een internaat of pleeggezin met het oog op passend (voortgezet) speciaal of speciaal voortgezet onderwijs? Dan kunnen de ouders of verzorgers een vergoeding van de vervoerskosten van het weekeind- en vakantievervoer aanvragen.

Bezwaar en beroep

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren (niet in behandeling genomen). Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht en binnen zes weken na verzending van de beschikking. Dit bezwaarschrift stuurt u naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Wijst het college van B&W het bezwaar af? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over het indienen van een bezwaar

Beroep

U kunt, als aanvra(a)g(st)er beroep aantekenen bij de rechtbank in de volgende gevallen:

 • Als we niet voor 1 augustus een beslissing hebben genomen, bij uw voor 1 juni ingediende aanvraag voor het nieuwe schooljaar. En als we verzuimen voor het einde van de termijn u daarvan op de hoogte te stellen.
 • Als we niet binnen acht weken beslissen over uw aanvraag voor een verandering van school. En als we verzuimen voor het einde van de termijn u daarvan op de hoogte te stellen.