Kwijtschelding belasting

Algemeen

Heeft u onvoldoende middelen om de aanslagen onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing te kunnen voldoen? Dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Voor andere gemeentelijke heffingen is geen kwijtschelding mogelijk. Ga met het onderstaande formulier na of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Komt u in aanmerking? Dan kunt u verder klikken in het formulier om hiervoor uw gegevens in te vullen.

Kwijtschelding aanvragen

Als u de vragen in het bovenstaande formulier invult krijgt u advies of u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Bij de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek beoordelen we uw vermogen (zoals bezittingen en bank- en spaartegoed), inkomsten en uitgaven. Is uw vermogen en/of zijn uw inkomsten hoger dan de vastgestelde normen? Dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor kwijtschelding. 

Wij beoordelen met dit formulier en met de gegevenscontrole bij de verschillende instanties (de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) of er aanvullende informatie nodig is. Als dit het geval is informeren wij u hierover schriftelijk. Voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding zijn in elk geval de volgende gegevens van belang:

  • Uw gezinssamenstelling.
  • De hoogte van uw inkomsten.
  • De hoogte van de premie ziektekostenverzekering.
  • De hoogte van uw woonlasten.
  • De hoogte van de ontvangen toeslagen van de Belastingdienst.
  • Het saldo van uw spaar- en betaalrekening(en).
  • De waarde van uw auto en van overige bezittingen.
  • De waarde van uw woning en de hypotheekschuld.
  • Uw afbetalingsverplichtingen.

Aan de hand van deze informatie beoordelen wij volgens de daarvoor gestelde richtlijnen of betalingscapaciteit en/of vermogen aanwezig is.

U kunt direct om kwijtschelding verzoeken door  het aanvraagformulier Kwijtschelding in te vullen.

Samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Bij de uitvoering van de kwijtschelding werken we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te Alkmaar. Dit betekent dat u maar éénmaal een aanvraagformulier hoeft in te dienen. Dit formulier geldt voor zowel de gemeente als het HHNK. U krijgt wel van beide instanties afzonderlijk bericht.

Stappen en termijnen

Wanneer?

Zodra u een aanslagbiljet heeft ontvangen kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Dit kan tot uiterlijk drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden. Wacht niet te lang met het indienen van een verzoek om kwijtschelding, want eventueel al in rekening gebrachte invorderingskosten komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Doorlooptijd

De behandeling van het verzoek kan enige tijd in beslag nemen. Wij laten u schriftelijk weten wanneer u de beslissing op uw verzoek kunt verwachten.

Uitstel van betaling

U krijgt uitstel van betaling totdat op uw verzoek om kwijtschelding is beslist. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatisch incasso van de aanslag? Dan blijven de maandelijkse afschrijvingen van toepassing. Bij een positieve beslissing op uw verzoek om kwijtschelding storten we de reeds geïncasseerde termijnen terug.

Ons besluit en bezwaar maken

Het besluit

Als blijkt dat onvoldoende vermogen en betalingscapaciteit aanwezig zijn, schelden we de aanslagen afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen geheel of gedeeltelijk kwijt.
Als uw inkomen en/of vermogen toereikend worden geacht om de aanslagen te betalen wijzen we uw verzoek af. In beide gevallen ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD Volendam