Jaarsubsidie

Algemeen

Een jaarsubsidie is een subsidie voor een langdurige activiteit die jaarlijks terugkeert. Doorlopende activiteiten zijn nodig om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Deze activiteiten worden altijd uitgevoerd. Ondanks dat wij het begrip jaarsubsidie hanteren verstrekken we deze terugkerende activiteiten niet alleen voor een kalenderjaar, maar ook voor boekjaren. Wilt u jaarsubsidie aanvragen? De aanvraagtermijn loopt jaarlijks tot 1 juli.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag voegt u onderstaande documenten bij:

  1. Een activiteitenplan, waarin u concreet het volgende beschrijft:
  • De activiteiten.
  • Welke doelen en resultaten u verwacht.
  • Hoe de activiteit(en) en resultaten met elkaar te maken hebben.
  • Verwijs hierbij naar vastgestelde beleidsnota’s van de gemeente Edam-Volendam.

2. Een begroting van de activiteit. Dit is een overzicht van de  begrote kosten en baten (dekkingsplan) van de voorgestelde activiteit.

3. De jaarrekening van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

4. Een overzicht van de aangevraagde subsidie voor de voorgestelde activiteit die bij derden of fondsen is ingediend. Met daarin een vermelding van het gevraagde bedrag en de status van de toekenning (indien van toepassing).

5. Een bewijs van de financiële positie van de aanvrager. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift betreffende liquide middelen en/of spaargeld.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of is er iets gewijzigd?

Voeg dan de volgende documenten toe:

  • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • De statuten en een overzicht met de actueel zittende bestuursleden.
  • Een overzicht van relaties of verplichtingen met andere rechtspersonen indien van toepassing (bijvoorbeeld leningen bij derden enzovoort).