Inzagerecht verstrekkingen BRP

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te bekijken. Wilt u weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij ons.

Adres opvragen overzicht

U kunt uw schriftelijke verzoek met kopie identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Sectie Publiek
Postbus 180
1130 AD Volendam

Wie heeft er recht op inzage?

Het recht op inzage bestaat uitsluitend voor de geregistreerde zelf. Tenzij het gaat om de ouder, voogd of verzorger van een minderjarige jonger dan zestien jaar of de curator van een onder curatele gestelde.

De gemeente moet binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

Hoe vaak heb ik recht op inzage?

Het recht op inzage kan niet meer dan gemiddeld en noodzakelijk worden gedaan. Dat wil zeggen dat wij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geven als dat niet met een redelijke tussenpoos is gedaan ten opzichte van een eerder verzoek.

Spontaan inzage

Hebt u zich binnen vier weken voor de eerste keer als ingezetene (inwoner) laten inschrijven in de BRP door geboorte of (her)vestiging vanuit het buitenland? Dan krijgt u binnen vier weken spontaan inzage in de in de BRP opgenomen gegevens door toezending van een persoonslijst.