Inspreken bij een raadsplein of bijwonen van een vergadering

Het raadsplein bestaat uit een of twee bespreekrondes. Daarin worden de raadsvoorstellen besproken en voorbereid die op de agenda staan van de raadsvergadering. Na een pauze begint de raadvergadering.

U kunt tijdens een bespreekronde van het raadsplein gebruik maken van uw spreekrecht. Dit betekent dat u aan het begin van de bespreekronde uw standpunt over een bepaald onderwerp kunt toelichten. De raadsleden kunnen vervolgens vragen aan u stellen en u krijgt de tijd die te beantwoorden. U kunt ook iemand het woord laten voeren namens uzelf.

Gebruik maken van spreekrecht

Wilt u inspreken bij een Raadsplein? Dan kunt u dit tenminste 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie. Dat kan via email griffie@edam-volendam.nl of telefonisch op (0299) 398 372. Daarbij geeft u aan om welk onderwerp het gaat en waarom u het woord wenst te voeren.

Zet uw bijdrage op papier

Inspraakreacties voegen we als bijlage toe bij het verslag van de vergadering. U kunt uw bijdrage vlak voor of direct na de vergadering waar u inspreekt mailen naar griffie@edam-volendam.nl

Spelregels spreekrecht

Er bestaan enkele spelregels rond het spreekrecht.

  • U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening toe te lichten.
  • Nadat u uw toelichting heeft gegeven, krijgen de raadsleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen. De voorzitter geeft u dan de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.
  • U kunt niet meepraten in de behandeling van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Maar u bent uiteraard welkom om de bespreking hiervan bij te wonen.

Onderwerpen waarover niet ingesproken mag worden

Let op! Er zijn onderwerpen die u niet aan de orde kunt stellen als inspreker. Het gaat dan om:

  • Onderwerpen waartegen een bezwaar of beroepsprocedure mogelijk is.
  • Een besluit waar nog een inspraak- of participatietraject voor loopt.
  • Privébelangen.
  • Zaken waar de gemeente niet over gaat.

Een vergadering bijwonen of volgen

De vergaderingen van het Raadsplein en de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt ze op verschillende manieren volgen. In het vergaderschema kunt u zien wanneer de vergaderingen zijn.

Neem plaats op de publieke tribune

U bent van harte welkom om tijdens de vergaderingen op de publieke tribune (buitenste ring) plaats te nemen.

De vergaderingen beginnen standaard om 19.30 uur in het Vergadercentrum Edam op de Schepenmakersdijk 16. 

De bespreekronde Ia is in de grote zaal en bespreekronde Ib in de kleine zaal. Voor het bijwonen van een vergadering hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Een vergadering via internet volgen

De vergaderingen van de bespreekrondes en de raadsvergadering zenden we via een livestream uit via internet. Om de vergadering te volgen gaat u op het tijdstip van de vergadering naar: live-uitzending raadsvergaderingen.