Informatie noodopvang vluchtelingen Hotel Van der Valk Katwoude

Algemeen

In hotel Van der Valk Katwoude wonen gedurende een half jaar maximaal 160 asielzoekers. De afspraak is dat dit eenmalig verlengd kan worden voor de periode van nog een half jaar. De opvang vindt niet plaats in de gemeente Edam-Volendam, maar ligt wel dicht tegen de gemeentegrens aan. Met dit bericht, maar ook met de eerdere informatiebijeenkomsten voor onder andere inwoners, ondernemers en de horeca proberen we u zo goed mogelijk te informeren wat er gaat gebeuren en wat u kunt doen.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

Van de maximaal 160 asielzoekers zijn er 40 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Dit zijn kinderen die zonder ouders gevlucht zijn in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Deze kinderen zijn hier zonder familie en krijgen vanuit Stichting Nidos een voogd toegewezen. Ieder kind heeft daarnaast een mentor, een schaduwmentor en voor deze speciale groep is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Ook gaat deze groep naar school omdat ze net als alle kinderen ongeacht hun verblijfstatus recht hebben op onderwijs. De jonge bewoners van de tijdelijke noodopvanglocatie moeten zich aan huisregels houden. Zo moeten zij zich in de ochtend melden en in de avond. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat ons weten dat doorgaans de jongeren na de 2e meldplicht om 22.00 uur ’s avonds de locatie niet meer verlaten.

 Asielzoekers

Naast de jonge asielzoekers komt er nog een groep van maximaal 120 personen op de noodopvanglocatie. De samenstelling van deze groep is nog onbekend. Het COA probeert, mede door de aanwezigheid van familiekamers in het hotel, ook gezinnen te plaatsen. Of dat daadwerkelijk lukt is nog niet duidelijk. Dat heeft te maken met de instroom van asielzoekers. De asielzoekers hebben verschillende nationaliteiten. Van de instroom op dit moment ziet het COA vooral mensen uit Syrië, Irak, Eritrea en Jemen.  De asielzoekers die tijdelijk in het hotel verblijven, hebben in de meeste gevallen uitzicht op een langer verblijf in Nederland. 

De asielzoekers wonen en leven zelfstandig in het hotel. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Vluchtelingenwerk en het COA. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst in Nederland of daarbuiten met lesprogramma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. Tevens kunnen ze na een half jaar ook betaald werk gaan doen. Hierover vinden vervolggesprekken plaats met ondernemers.

 Uw zorgen

De afgelopen weken heeft de gemeente veel mensen gesproken die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf of hun kinderen. Het COA geeft aan dat op nagenoeg alle locaties waar een dergelijke opvang komt deze zorgen worden geuit. De ervaring van het COA en de politie van andere locaties leert ons ook dat op het moment dat de asielzoekers er komen wonen de zorgen wegvallen. De asielzoekers ‘lossen’ zich als het ware op in de samenleving. Zij lopen niet in grote groepen door de straten. Overigens hebben wij als gemeente dezelfde ervaring met de Crisis Noodopvang die tot 1 juli vorig jaar ruim 450 asielzoekers huisvestte in een tent in de Purmer. De verwachting van het COA is dat er eerder onderling een keer onenigheid plaatsvindt dan dat er incidenten in de buitenruimte zijn. Op het moment dat een asielzoeker overlast veroorzaakt, kan deze (tijdelijk) worden overgeplaatst naar een andere locatie.

 Politie en gemeentelijke handhavers

Desondanks is de afspraak met de politie dat zij twee wijkagenten koppelen aan de locatie die tijdens hun diensten regelmatig op de locatie aanwezig zijn. Daarnaast zijn de politie en gemeentelijke handhavers in de beginfase vaker zichtbaar aanwezig op o.a. de looproutes om de asielzoekers te leren kennen. Op het moment dat een asielzoeker overlast veroorzaakt in de buitenruimte, kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar verblijfstatus. Daar is deze hele  groep zich ook heel goed van bewust.

 Budel en Ter Apel

De ernstige  overlast die in de media geschetst wordt gaat over Budel en Ter Apel. Daar wordt de overlast veroorzaakt door een andere groep. Deze groep heeft namelijk geen of slechts een kleine kans op verblijf in Nederland. Asielzoekers uit deze groep komen niet naar het Hotel in Katwoude.

Telefoonnummer

Ervaart u overlast, heeft u vragen of zorgen over de opvang? U kunt altijd (24/7) contact opnemen met het COA via het telefoonnummer: (06)2931 1418.

Dit telefoonnummer is vanaf de komst van de asielzoekers in gebruik. Dit telefoonnummer vervangt uiteraard niet de lijn naar de politie.

 Ideeën of hulp bieden

De gemeente en het COA blijven graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek over de tijdelijke opvang. Daarom is er structureel periodiek overleg met deze groepen. 

We hebben ook al veel vragen gehad van inwoners die willen helpen of op andere wijze iets willen betekenen voor de vluchtelingen. Heeft u ideeën of wilt u een bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met: opvang@waterland.nl of met het COA via (06) 2931 1418.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan ook bij de meest gestelde vragen op de website van gemeente Waterland.