Indienen Woo-verzoek

Algemeen

Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van de gemeente Edam-Volendam. Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u, indien u het Woo-verzoek via de elektronische weg wilt indienen, (uitsluitend) gebruik maken van het aanvraagformulier hieronder. Het indienen van een Woo-verzoek via bijvoorbeeld e-mail is niet toegestaan.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:
• over welk publieke informatie het gaat
• om welke of wat voor soort documenten het gaat
• over welke periode het gaat
• uw contactgegevens.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

Wij hebben vier weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kunnen wij deze termijn met maximaal twee weken verlengen. Hier krijgt u dan een bericht van.

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. 

In het besluit lichten we toe welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom we informatie niet openbaar maken.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze partijen nemen we mee in het besluit, maar we zijn niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Contact

Heeft u vragen over de Woo of over de afhandeling van uw Woo verzoek? Bel of e-mail dan met de Woo-contactpersoon op (0299) 398 398 of info@edam-volendam.nl.

Kosten

Aan het verstrekken van gedrukte kopieën zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover is te krijgen via onze Woo coördinator op info@edam-volendam.nl