Griffie en Griffier

Algemeen

De griffie ondersteunt de gemeenteraad procesmatig, inhoudelijk en secretarieel in zijn werk. In de bespreekrondes van het raadsplein bestaat de mogelijkheid van spreekrecht voor burgers. U kunt bij de griffie spreekrecht aanvragen voor het Raadsplein. Ook nadere informatie over het indienen van burgerinitiatieven is bij de griffie te verkrijgen.

Contact met de gemeenteraad

Alle raadsleden zijn bereikbaar via de e-mail. Op de pagina contact met de raadsleden vindt u de e-mail adressen. Wilt u een e-mail sturen aan de hele gemeenteraad? Dat kan. U stuurt uw e-mail dan naar griffie@edam-volendam.nl. De griffie zorgt voor verdere verspreiding naar de raadsleden.

U kunt ook een brief sturen naar de gemeenteraad. Daarvoor gebruikt u het volgende adres:
Gemeente Edam-Volendam
De gemeenteraad
Postbus 180
1130 AD Volendam

Alle brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht zijn openbaar en plaatsen we op de lijst van ingekomen stukken. Deze lijst wordt op dinsdag naar de raadsleden verstuurd. De raadsleden nemen hier kennis van.

Werkzaamheden van de griffier

De griffier heeft tot taak als eerste adviseur de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad te ondersteunen bij de vervulling van hun taken. En bij de ontwikkeling en uitvoering van het dualisme. De griffier legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De voorzitter van de Raad vervult de rol van opdrachtgever en werkgever van griffier en de griffie. 

De griffier is het aanspreekpunt en adviseur van de raad. Zij adviseert en ondersteunt de raad bij de verdere ontwikkeling en invulling van:  

  • De kaderstellende rol onder andere door middel van de politiek-strategische beleidsagenda (duale begroting).
  • Instrumenten ter versterking van de controlerende rol van de raad.
  • Het uitwerken van instrumenten ter ondersteuning van de raad, zoals de rekenkamerfunctie.
  • Een vernieuwende en interactieve werkwijze van de raad;
  • Het adviseren en ondersteunen van de raad bij de ontwikkeling en invulling van de werkzaamheden van de raad met betrekking tot onderzoeksvragen, amendementen en initiatiefvoorstellen. 

De griffier is verantwoordelijk voor de goede voorbereiding, uitvoering en nazorg van raadsvergaderingen en het Raadsplein. Zij verzorgt in overleg met de agendacommissie de agenda's en -verslagen. Zij ondersteunt de raad bij activiteiten in de vorm van raadswerkgroepen, hoorzittingen, werkbezoeken en bij andere raads- en burgerinitiatieven.  

Naast de ondersteuning en advisering van de raad heeft de griffier de volgende taken:

  • Het verder vorm en inhoud geven aan de (strategische) positionering en werkwijze van het Raadsplein door het (laten) verzorgen van werkconferenties en cursussen. Het zorgen voor duidelijke procedures en goede informatievoorziening van het college aan de raad en vice versa. 
  • Het in overleg met de gemeentesecretaris zorgen voor de door de raad en raadsfracties gewenste ambtelijke bijstand. 
  • Het bewaken van wettelijke voorschriften inzake de procedures en de openbaarheid van de te behandelen zaken in raad en raadsplein. 
  • Het leiding geven aan de griffie.

Klik hier voor de verordening Werkgeverscommissie op Overheid.nl