Drank- en horecavergunning Haven 94 Volendam

De Burgemeester van Edam-Volendam heeft op grond van artikel 3 van de Alcoholwet besloten een drank- en horecavergunning te verlenen aan:

  • Bappie Pietje, Haven 94, 1131 EV Volendam

afgegeven op 28 maart 2024,
verzonden op 28 maart 2024.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij de Burgemeester van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.