Burgerinitiatief

Algemeen

Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Onze inwoners van zestien jaar en ouder hebben de mogelijkheid om zelf onderwerpen en voorstellen op de vergaderagenda van de gemeenteraad te plaatsen. U kunt hieronder een burgerinitiatief indienen.

Burgerinitiatief indienen

U heeft de garantie dat uw voorstel ook daadwerkelijk geagendeerd wordt in de raad. Het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Hoe kunt u een burgerinitiatief indienen?

Digitaal

U kunt het DigiD formulier invullen en met de bijlagen automatisch naar ons  verzenden.

Per post

Het afdrukformulier print u uit en kunt u met de bijlagen versturen naar

Gemeente Edam-Volendam
de voorzitter van de raad
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Let op, voeg ook een ondersteuningsverklaring bij!

Vul  het formulier in met zo duidelijk mogelijk relevantie informatie zoals tekeningen of foto's. En verzamel minimaal 75 handtekeningen van inwoners uit de gemeente die het burgerinitiatief ondersteunen. De ondersteuners zijn zestien jaar of ouder. U kunt ook een standaard ondersteuningsformulier bij ons opvragen op het Stadskantoor aan de W van der Knoopdreef 1 in Volendam. 

Inleveren op het Stadskantoor

U kunt de formulieren ook inleveren bij de receptie van het Stadskantoor aan de  W van der Knoopdreef 1 te Volendam.

Wat gebeurt er met uw voorstel?

De raad beslist of uw initiatiefvoorstel op de agenda van de raadsvergadering komt. Wijst de raad het verzoek toe? Dan agendeert zij het initiatiefvoorstel op de eerstvolgende vergadering die volgt op het raadsplein waarin het initiatiefvoorstel is behandeld. De raad vraagt in de regel om een advies. Dit kan een advies zijn van het college van burgemeester en wethouders of van de ambtelijke dienst.

U kunt de raadsvergadering(en) waarin uw burgerinitiatief besproken wordt bijwonen. En u kunt via het inspreekrecht de raad nader informeren over uw initiatief. Neem hiervoor contact op met de griffie.

Tot slot bespreekt de raad het advies en neemt de uiteindelijke beslissing. U ontvangt een uitnodiging om  hierbij aanwezig te zijn. U hebt dan geen inspreekrecht.

Van de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad krijgt u schriftelijk bericht en daarmee is het burgerinitiatief afgehandeld.

Bekijk hier de verordening op het Burgerinitiatief

Geen voorstel mogelijk

In principe kan het burgerinitiatiefvoorstel gaan over alle onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor de volgende onderwerpen is het niet mogelijk een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen:

 • De uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waarover de raad of het college geen beleidsvrijheid heeft. Bijvoorbeeld een besluit van de provincie.
 • Gemeentelijke procedures.
 • De gemeentelijke organisatie.
 • Vaststelling en wijziging van de begroting.
 • Belastingen en tarieven.
 • Vragen over gemeentelijk beleid. Die kunt u langs andere wegen stellen.
 • Voorzieningen, geld betreffende, voor ambtsdragers,  voormalig ambtsdragers, of hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden.Bijvoorbeeld het salaris van burgemeester en wethouders.
 • Handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht ingediend kan worden. Dit op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling. U kunt hiervoor een klacht indienen.
 • Benoeming van personen en het functioneren van personen.
 • Onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.
 • Een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen. Behalve als nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden. 

Over een onderwerp mag u √©√©nmaal per raadsperiode een burgerinitiatief indienen. Voor de raadsperiode 2016-2022 is deze termijn drie jaar.

Contact met griffie of de Raad

 • Heeft u plannen om een burgerinitiatief in te dienen. Dan kunt u contact opnemen met raadsleden en uw plannen met hen bespreken.
 • Heeft  u vragen, wilt u de formulieren per post ontvangen of is de procedure u niet duidelijk? Dan kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail of telefoon op griffie@edam-volendam.nl of (0299) 398 407.

Houd u er rekening mee dat het indienen van een burgerinitiatief niet automatisch betekent dat het ook aangenomen wordt. De beslissing is uiteindelijk aan de gemeenteraad!