Brandveiligheid, melding of vergunning

Algemeen

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij ons een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning hier aanvragen:

Vergunning aanvragen of een melding doen?

en wat moet u erbij indienen?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Gegevens en documenten die gelijkwaardigheid aannemelijk maken. Dit betekent dat u aannemelijk moet maken dat uw bouwwerk voldoet aan de  eisen in het Bouwbesluit 2012. Of dat u een andere alternatieve gelijkwaardige oplossing hebt gevonden om aan deze brandveiligheidseisen te voldoen. 
 • Situatietekening met noordpijl met schaal niet kleiner dan 1:1000.
  a.Plattegrond per bouwlaag schaal maximaal 1:100 bij gebouwen kleiner dan 10.000 m² per verdieping.
  b. Plattegrond per bouwlaag schaal maximaal 1:200 bij gebouwen vanaf 10.000 m² per verdieping.
 • Op bovenstaande plattegrondtekeningen a en/of b geeft u de volgende punten aan:
 1. Aanduiding van de schaal van de tekening.
 2. Per bouwlaag: hoogte van de vloer boven het meetniveau.
 3. Per bouwlaag: gebruiksoppervlakte.
 4. Per bouwlaag: maximaal aantal personen.
 5. Per ruimte: vloeroppervlak.
 6. Per ruimte: gebruiksbestemming.
 7. Per ruimte: hoogste bezetting en opstelling van inventaris en inrichtingselementen (> 25 personen).
 8. Brand en/of rookwerende scheidingsconstructies.
 9. Vluchtroutes.
 10. Draairichting deuren.
 11. Zelfsluitende deuren.
 12. Sluitwerk van deuren.
 13. Vluchtrouteaanduidingen.
 14. Noodverlichting.
 15. Oriëntatieverlichting.
 16. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel.
 17. Brandslanghaspels.
 18. Mobiele brandblusapparatuur.
 19. Droge blusleidingen.
 20. Brandweeringang.
 21. Sleutelkluis of -buis.
 22. Brandweerlift.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.
Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Voor bepaalde gebouwen zoals een kinderdagverblijf, café of hotel, heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de gebruiksvergunning). De wet stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via bovenstaand Omgevingsloket. U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

 • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan tien personen.
 • Dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar.
 • Dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Na het indienen van uw aanvraag beslissen wij of we u wel of geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik verlenen. Uw aanvraag en de plattegrondtekening beoordelen wij op volledigheid. Vervolgens geven we een inhoudelijke beoordeling. In een aantal gevallen inspecteren we het gebouw voordat we een beslissing nemen op de aanvraag.

Aan een gebruiksvergunning kunnen door ons aanvullende voorwaarden worden gekoppeld als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is. Worden aanvullende voorwaarden aan de vergunning gekoppeld? Dan moet u zich aan deze aanvullende voorwaarden houden én aan algemene voorwaarden van het Bouwbesluit.

Voor sommige gebouwen doet u een melding voor brandveilig gebruik bij de gemeente. Dit doet u wanneer u: 

 • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen).
 • Een woning kamergewijs gaat verhuren.
 • Met een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Dit betekent dat u aannemelijk moet maken dat uw bouwwerk voldoet aan de  eisen in het Bouwbesluit 2012. Of dat u een andere alternatieve gelijkwaardige oplossing heeft gevonden om aan deze brandveiligheidseisen te voldoen. Deze toetsen wij dan vervolgens als u een gebruiksmelding hebt ingediend.

Een gebruiksmelding dient u ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw in. Wanneer u een melding heeft gedaan beoordelen wij of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geven wij een inhoudelijke beoordeling.

Wij kunnen naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mochten wij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen we nadere voorwaarden aan het gebruik stellen. In dit geval moet u zich houden aan deze nadere voorwaarden én de algemene voorwaarden uit het Bouwbesluit. Hoe eerder u een gebruiksmelding doet, des te eerder bent u van eventuele aanvullende vragen of voorwaarden op de hoogte.

Hoe lang duurt het?

We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij  één keer met maximaal zes weken verlengen.

Wat zijn de kosten?

Betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dan bedraagt het tarief € 624,00.

Betreft  de aanvraag van een omgevingsvergunning een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo? Én de vergunning geldt voor een periode korter dan één jaar? 

Dan bedraagt het tarief € 49,60.

Meer informatie over een omgevingsvergunning

Wilt u meer informatie over een omgevingsvergunning? Dan kunt u contact opnemen met de sectie Bouwen en Milieu op (0299) 398 398 of per e-mail op omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

Wat is handig om te weten?

 • Vergunningen voor bouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieu, slopen, monumenten, inrit, kappen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

 • Soms hebt u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig.  Bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in één keer aanvragen.