Boom kappen

Algemeen

U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst van monumentale en waardevolle bomen staat. Dit is de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die niet op de bomenlijst staan is geen kapvergunning nodig.

Uw boom op de Bomenlijst?

Eigenaren van bomen die op de bomenlijst staan hebben hier bericht van gehad. Twijfelt u? Dan kunt u bij de sectie Omgevingsvergunning op omgevingsvergunning@edam-volendam.nl navragen of een boom op de bomenlijst voorkomt. En of u een vergunning nodig heeft om bepaalde bomen te kappen.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket (zie hierboven) en de documenten verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Let op! Aan het indienen per post of per e-mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 264,--.

Aanvragen die niet op de juiste manier (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) zijn ingediend met het daarvoor vastgestelde formulier, nemen wij niet in behandeling.

Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Aanvullingen die via andere kanalen worden aangeleverd, nemen we niet in behandeling.

We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Vraagt u in één aanvraag meerdere activiteiten aan en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

Wat levert u in bij de aanvraag?

Gegevens/documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit kappen:

  • Het soort boom.
  • Het aantal bomen dat u wilt kappen.
  • De plek waar de boom staat.
  • De diameter van de boom op 1,30 meter hoogte.
  • Waarom u de boom wilt kappen.
  • Toestemming van de eigenaar (als u dat zelf niet bent).
  • Een rapport over de conditie van de boom (als u denkt dat de boom ziek is).

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar die aan moeten voldoen.
Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen, dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bedraagt in 2023 € 275,00.

Meer informatie over een omgevingsvergunning

Wilt u meer informatie over een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de sectie Bouwen en Milieu op (0299) 398 398 of per e-mail op omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

Wat moet ik weten?

  • Vergunningen voor bouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieu, slopen, monumenten, inrit, kappen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

  • Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in één keer aanvragen.