Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

Algemeen

Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Tot 1 januari 2024 kunt u het formulier 'aanvraag vooroverleg' opvragen bij de sectie Bouwen & Milieu.
Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aanvraag vooroverleg/omgevingsoverleg digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen het formulier uit te printen en met de benodigde stukken naar ons op te sturen of te mailen. Let op: voor het niet digitaal indienen via het DSO zijn extra leges verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2024. Waar is een vooroverleg voor bedoeld?

 • Het vooroverleg is bedoeld voor de grotere bouwwerken/omvangrijke projecten. Voor de kleinere bouwwerken adviseren wij u direct een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Dan gaat het om bijvoorbeeld een dakkapel, erfafscheiding of aanbouw enzovoort. 
 • Voor het indienen van een vooroverleg of een aanvraag omgevingsvergunning verwijzen wij u naar een aanvraag omgevingsvergunning 
 • Heeft u het volledige formulier ingevuld? Dan kunt u op het einde een keuze maken om deze als officiële aanvraag in te dienen of als een informeel vooroverleg. 
 • Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan adviseren wij u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een 'aanvraag vooroverleg'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.  Als u, uw (bouw)plan voortzet in een officiële aanvraag worden de kosten van het vooroverleg verrekend. Let op: hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Bij een vooroverleg toetsen wij uw (bouw)plan aan het omgevingsplan en leggen wij uw bouwplan voor aan de Gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam. Vervolgens krijgt u een brief met een advies op maat. Een vooroverleg is niet verplicht. U kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wij raden u wel aan eerst gebruik te maken van een vooroverleg.

Waar is een vooroverleg voor bedoeld? (t/m 31-12-2023)

 • Het vooroverleg is bedoeld voor de grotere bouwwerken/omvangrijke projecten. Voor de kleinere bouwwerken, bijvoorbeeld een dakkapel, erfafscheiding of aanbouw enzovoort, adviseren wij u direct een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
 • Voor het indienen van een vooroverleg of een aanvraag omgevingsvergunning verwijzen wij u naar de volgende link een aanvraag omgevingsvergunning 
 • Heeft u het volledige formulier ingevuld? Dan kunt u op het einde een keuze maken om deze als officiële aanvraag in te dienen of als een informeel vooroverleg. 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan adviseren wij u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een 'aanvraag Vooroverleg'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Als u, uw (bouw)plan voortzet in een officiële aanvraag worden de kosten van het vooroverleg verrekend. Let op: hier zijn voorwaarden aan verbonden.

 • Bij een vooroverleg toetsen wij uw (bouw)plan aan het bestemmingsplan leggen wij uw bouwplan voor aan de welstandscommissie. Vervolgens krijgt u een brief met een advies op maat.
 • Een vooroverleg is niet verplicht. U kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Wij raden u wel aan eerst gebruik te maken van een vooroverleg.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Documenten die u in ieder geval moet aanleveren:

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, met afmetingen (bij)gebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en het kleurgebruik.

Wat zijn de kosten?

2024

Volgens de Legesverordening 2024 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg (omgevingsoverleg), art. 2.4:

 • Als de geraamde kosten minder dan € 100.000 bedragen: € 565,00
 • Als de geraamde kosten € 100.000 of meer maar minder dan € 250.000 bedragen: € 1.130,00
 • Als de geraamde kosten € 250.000 of meer maar minder dan € 500.000 bedragen: € 1.690,00
 • Als de geraamde kosten € 500.000 of meer bedragen: € 2.820,00

Dient u binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking van de beslissing een aanvraag in voor een omgevingsvergunning? En is dat op basis van de uitgewerkte aanvraag vooroverleg? Dan verrekenen we de daarvoor geheven leges 'Omgevingsvergunning' met de bovenstaande leges ‘vooroverleg’.

Veel gestelde vragen t/m 31-12-2023

VGV

Ja, wij brengen leges in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Ook als wij een aanvraag afwijzen maken wij kosten voor de behandeling van uw aanvraag.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Deze  vergunningscheck wijst uit of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de door u geplande activiteiten. U kunt ook kijken op www.olo.nl.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl. Op het omgevingsloket kunt u eerst een vergunningcheck doen. Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u ook direct een aanvraagformulier invullen. U kunt ook kijken op olo.nl .

Op de website omgevingsloket.nl  vult u het aanvraagformulier digitaal in. Het formulier komt dan automatisch bij ons binnen. Daarnaast kunt u het formulier downloaden, op papier invullen en naar ons sturen.

Let op: voor op papier ingediende aanvragen berekenen we hogere kosten.

Gesprekken over bouwvoornemens vinden uitsluitend plaats aan de hand van een formeel verzoek. Zoals een aanvraag omgevingsvergunning, een verzoek tot vooroverleg of situaties van stedelijke ontwikkeling. Mondelinge gesprekken tussen aanvrager en gemeente zijn ook in deze gevallen eerder uitzondering dan regel. Meer informatie hierover kunt u vragen op (0299) 398 398.

Wij toetsen bouwplannen alleen aan de hand van een formele aanvraag en kunnen u niet helpen om plannen mede te ontwikkelen. Wij kunnen dus ook niet aangeven welke ontwikkeling wel of niet mag. De mogelijkheden zijn namelijk in het bestemmingsplan vastgelegd.

Voor die gevallen waarin ruimte bestaat in de ontwikkelingsmogelijkheden is het mogelijk om een verzoek tot vooroverleg in te dienen. Daarbij moet het dan gaan om een concreet voornemen. Dat daaraan kosten zijn verbonden voor het maken van tekeningen en het verrichten van onderzoek maakt het niet anders.

Dit hangt af van de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. De regels voor vergunningsvrij bouwen aan de achterkant van een pand zijn soepeler dan aan de voorkant van een pand. Voor verbouwingen aan monumentale panden en panden in een beschermd stadsgezicht is over het algemeen wel een omgevingsvergunning nodig. Ook hier zijn echter aan de achterzijde vergunningsvrije situaties denkbaar.

Op omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Is deze site niet voldoende duidelijk of geeft deze geen uitsluitsel? Dan  kunt u bij ons informeren of u een omgevingsvergunning nodig heeft op (0299) 398 398.

Daarnaast adviseren wij u om het bouwplan met uw buren te bespreken. Dit voorkomt misschien in een latere fase bezwaren. Want misschien maakt uw bouwplan wel inbreuk op de rechten of belangen van uw buren. 

Landelijke wetgeving bepaalt of een bouwwerk vergunningsvrij is of niet. Het is dan ook niet mogelijk om tegen een vergunningsvrij bouwwerk bezwaar te maken.

Als het bouwwerk in strijd is met het burenrecht heeft u wel mogelijkheden om stappen te ondernemen. Dit gaat dan via een civielrechtelijke procedure. De gemeente speelt geen rol bij civielrechtelijke procedures.

Een aanvraag omgevingsvergunning publiceren wij als ingekomen aanvraag op onze website. U kunt de aanvraag ook inzien op de locatie Openbare Werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Maak hiervoor een telefonische afspraak op (0299) 398 398 . Als u bezwaar heeft tegen de bouwplannen bespreek dit dan vooraf met uw buren. Misschien komt u er samen uit.

Bezwaar indienen

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen voor hun bouwplannen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Deze datum staat vermeld in de publicatie. Iedere verleende omgevingsvergunning maken wij bekend door publicatie op onze website.

Is een omgevingsvergunning na een uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend? Dan ligt de omgevingsvergunning eerst in ontwerp ter inzage. Tegen deze ontwerp-vergunning kunt u een zienswijze (mening) indienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken nadat het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijze wegen we mee bij het uiteindelijk verlenen van de omgevingsvergunning.

Heeft u tijdens de procedure geen zienswijze (mening) ingediend? Dan kunt u na het definitief verlenen van de vergunning geen beroep meer instellen. Tenzij het redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Mocht de verleende vergunning reeds onherroepelijk zijn of mocht er sprake zijn van een vergunningsvrij bouwwerk? Dan gelden de regels van het burenrecht. Als een bouwwerk onrechtmatig is, dan kunt u uw buren verzoeken om schadevergoeding. Komt u er met de buren niet uit? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de civiele rechter.

De gemeente speelt geen rol in privaatrechtelijke kwesties.

Nee, voor vergunningsvrije bouwwerken geldt geen meldingsplicht. Voldoet u aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen? Dan kunt u starten met bouwen zonder dit bij ons te melden.

Als  u een (vergunningsplichtig) bouwwerk bouwt zonder dat u beschikt over een vergunning treden wij handhavend op. U kunt wel proberen het illegale bouwwerk te legaliseren door het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Vooraf kunnen we echter niet aangeven of legalisatie tot de mogelijkheden behoort. Bij het indienen van een aanvraag om legalisatie brengen we verhoogde leges in rekening. 

Wijzen wij uw aanvraag om legalisatie af of u kiest er voor om de overtreding te laten voortduren?  Dan kunnen wij  u dwingen om het bouwwerk dat u zonder vergunning heeft gebouwd af te breken. U krijgt in principe eerst de gelegenheid om het bouwwerk zelf af te breken.

Weigert u dit of heeft u niet volgens de voorschriften gebouwd? Dan kunnen wij bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen.

Veel gestelde vragen, regels vanaf 1 januari 2024

VGV

Ja, wij brengen leges in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Ook als wij een aanvraag afwijzen maken wij kosten voor de behandeling van uw aanvraag.

Via het Digitaal stelsel omgevingswet  kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Deze vergunningscheck wijst uit of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de door u geplande activiteiten.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin kunt u eerst een vergunning check doen. Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u ook direct een aanvraagformulier invullen. 

Via het DSO vult u het aanvraagformulier digitaal in. Het formulier komt dan automatisch bij ons binnen. Daarnaast kunt u het formulier downloaden, op papier invullen en naar ons sturen:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

Let op: voor op papier ingediende aanvragen berekenen we hogere kosten.

Via het Digitaal stelsel omgevingswet  kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Is deze site niet voldoende duidelijk of geeft deze geen uitsluitsel? Dan kunt u bij ons informeren of u een omgevingsvergunning nodig heeft op (0299) 398 398.

Dit hangt af van de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Voor verbouwingen aan monumentale panden en panden in een beschermd stadsgezicht is over het algemeen wel een omgevingsvergunning nodig. 

Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Is deze site niet voldoende duidelijk of geeft deze geen uitsluitsel? Dan kunt u bij ons informeren of u een omgevingsvergunning nodig heeft op (0299) 398 398.

Daarnaast adviseren wij u om het bouwplan met uw buren te bespreken. Dit voorkomt misschien in een latere fase bezwaren. Want misschien maakt uw bouwplan wel inbreuk op de rechten of belangen van uw buren.

De Bruidsschat bepaalt of een bouwwerk vergunningsvrij is of niet.  Deze regels zullen later verwerkt worden in het Omgevingsplan. Het is dan ook niet mogelijk om tegen een vergunningsvrij bouwwerk bezwaar te maken.

Als het bouwwerk in strijd is met het burenrecht heeft u wel mogelijkheden om stappen te ondernemen. Dit gaat dan via een civielrechtelijke procedure. De gemeente speelt geen rol bij civielrechtelijke procedures.

Een aanvraag omgevingsvergunning publiceren wij als ingekomen aanvraag via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend, kunt u de stukken hier inzien. Als u bezwaar heeft tegen de bouwplannen bespreek dit dan vooraf met uw buren. Misschien komt u er samen uit.

Bezwaar indienen

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen voor hun bouwplannen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Deze datum staat vermeld in de publicatie. Iedere verleende omgevingsvergunning maken wij bekend door publicatie op onze website.

Is een omgevingsvergunning na een uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend? Dan ligt de omgevingsvergunning eerst in ontwerp ter inzage. Tegen deze ontwerp-vergunning kunt u een zienswijze (mening) indienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken nadat het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijze wegen we mee bij het uiteindelijk verlenen van de omgevingsvergunning.

Heeft u tijdens de procedure geen zienswijze (mening) ingediend? Dan kunt u na het definitief verlenen van de vergunning geen beroep meer instellen. Tenzij het redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Mocht de verleende vergunning reeds onherroepelijk zijn of mocht er sprake zijn van een vergunningsvrij bouwwerk? Dan gelden de regels van het burenrecht. Als een bouwwerk onrechtmatig is, dan kunt u uw buren verzoeken om schadevergoeding. Komt u er met de buren niet uit? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de civiele rechter.

De gemeente speelt geen rol in privaatrechtelijke kwesties.

Dit hangt af van de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. In sommige gevallen dient u wel een melding te doen. Via het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunt u een vergunningscheck uitvoeren. Is deze site niet voldoende duidelijk of geeft deze geen uitsluitsel? Dan kunt u bij ons informeren of u een omgevingsvergunning nodig heeft op (0299) 398 398. 

Als  u een (vergunningsplichtig) bouwwerk bouwt zonder dat u beschikt over een vergunning treden wij handhavend op. U kunt wel proberen het illegale bouwwerk te legaliseren door het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Vooraf kunnen we echter niet aangeven of legalisatie tot de mogelijkheden behoort. Bij het indienen van een aanvraag om legalisatie brengen we verhoogde leges in rekening. 

Wijzen wij uw aanvraag om legalisatie af of u kiest er voor om de overtreding te laten voortduren?  Dan kunnen wij  u dwingen om het bouwwerk dat u zonder vergunning heeft gebouwd af te breken. U krijgt in principe eerst de gelegenheid om het bouwwerk zelf af te breken.

Weigert u dit of heeft u niet volgens de voorschriften gebouwd? Dan kunnen wij bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen.