Wijzigingsplan IJsselmeerdijk 8 Warder

Status: Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 18 juli 2023 het wijzigingsplan "IJsselmeerdijk 8 Warder” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: wpIJsselmeerdijk8-vg01

Plangebied

De projectlocatie is gelegen aan de voet van de IJsselmeerdijk op nummer 8. De projectlocatie wordt ontsloten via de lange weg over de dijk. Het perceel heeft twee opritten en is omsloten door weilanden waarlangs perceelsrandbeplantingen afwezig zijn. Op het perceel zijn een bedrijfswoningen, melkveestal en bedrijfsgebouwen voor opslag aanwezig. Ten noordwesten van het plangebied is de Hogendijkerbraak aanwezig. 

Doel 

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om op de huidige agrarische bedrijfslocatie na sloop van de huidige agrarische schuren de bedrijfswoning te gaan gebruiken als burgerwoning en twee extra nieuwe burgerwoningen te realiseren. Dit betekent dat met dit wijzigingsplan de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar de bestemmingen “wonen, tuin, tuin-openheid en water”. 

Inzien 

Het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 28 juli 2023 gedurende 6 weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website. Het ontwerpwijzigingsplan ligt tevens vanaf die datum voor 6 weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor W. v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN in Volendam. 

Beroep 

Heeft u als belanghebbende op tijd uw zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam ingediend? Dan kunt u vanaf vrijdag 28 juli 2023 binnen zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om op tijd zijn zienswijze kenbaar te maken.  Wilt u beroep instellen? Stuur dan een afschrift mee van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Algemene informatie 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398. 

 

Volendam, 26 juli 2023 Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.