Voorbereidingsbesluit voor het bedrijventerrein Julianaweg te Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend: de gemeenteraad heeft op 23 februari 2023 besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) voor het bedrijventerrein Julianaweg te Volendam. Een en ander is aangegeven op de bij het betreffende raadsbesluit horende tekening.

Het besluit treedt in werking met ingang van 3 maart 2023.

Ter inzage

Het raadsvoorstel, het raadsbesluit en een tekening van het gebied liggen vanaf vrijdag 3 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage. Deze kunt u inzien gedurende de openingsuren in het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Maak hiervoor een afspraak via (0299) 398 398.

Digitaal inzien

U kunt het voorbereidingsbesluit ook raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk (artikel 8:5 Awb).