Vinden en houden baan (arbeidsmarkttoeleiding)

Algemeen

Lukt het u niet om een baan te vinden, omdat u bijvoorbeeld onvoldoende werkervaring of opleiding heeft? Maar u wilt graag (weer) aan het werk? Dan bieden wij u de mogelijkheid om via arbeidsmarkttoeleiding de kans op een baan te vergroten. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van bijvoorbeeld scholing, een werkervaringsplaats of sociale activering. Voor ondersteuning kunt u een afspraak maken met een van de consulenten werk van het Breed Sociaal Loket. U kunt voor een afspraak een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.

Wie kan om ondersteuning vragen?

 • Inwoners met een bijstands- (Participatiewet), IOAW- of IOAZ-uitkering. Wij bieden arbeidsmarkttoeleiding aan als onderdeel van de verstrekte uitkering. De uitkeringsgerechtigde kan hier te allen tijde ook zelf om vragen.
 • Inwoners zonder uitkering en zonder werk (Nuggers) of met een nabestaandenuitkering die opnieuw aan het arbeidsproces willen gaan deelnemen.

Meenemen naar uw afspraak

De consulent waarbij u een afspraak heeft gemaakt werkt vanuit het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Naar de afspraak neemt u het volgende mee:

 1. Geldig identiteitsbewijs.
 2. Informatie over uw arbeidsverleden.
 3. Informatie over uw opleidingen en behaalde diploma's (indien van toepassing).

Voor inwoners met een bijstands- (PW), IOAW of IOAZ-uitkering zijn de benodigde gegevens meestal al bij ons bekend.

Wilt u als niet-uitkeringsgerechtigde ondersteuning van de gemeente? Dan moet u ingeschreven staan als werkloze werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.

Hoe ziet uw traject eruit?

 1. Op basis van diverse gesprekken stellen wij een trajectplan op.
 2. Op basis van het trajectplan maken wij bindende afspraken met de werkzoekende.
 3. Wij geven begeleiding en geven opdracht voor de uitvoering van het traject.  Dit kan enige maanden in beslag nemen.

Veel gestelde vragen

Over arbeidsmarkttoeleiding

 • Plan van aanpak, u heeft de plicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van uw plan van aanpak (re-integratietrajectplan)
 • U probeert betaald werk te vinden, daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, uw curriculum vitae plaatsen op www.werk.nl. En ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus. U solliciteert minimaal één keer per week en kunt uw sollicitaties aantonen.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Vindt u werk of wordt u werk aangeboden? Dan neemt u dit aan. U moet werk binnen een straal van 60 km accepteren.
 • U bent bereid om voor werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal drie uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar. En zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. Dit kan ook een cursus Nederlandse taal zijn.
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken, en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of uw werk verschijnt.

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichting nakomen. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De consulent werk gaat daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken.

Ja, betaald werk zoeken en vinden is heel belangrijk. Dit is zelfs een verplichting als u een bijstandsuitkering ontvangt. U moet zelf zoveel mogelijk doen om werk te vinden. U moet solliciteren. En werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen. Oók als dit werk:

 • Minder goed wordt betaald dan uw vorige werk;
 • Verder weg is dan uw vorige werk;
 • (te) Makkelijk is voor u en onder uw opleidingsniveau ligt.

Als u geen werk zoekt of niet (aantoonbaar) solliciteert, legt de gemeente een passende maatregel op. Als u zich niet aan de andere arbeidsverplichtingen houdt zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De eerste keer dat u de verplichtingen niet nakomt krijgt u ten minste één maand helemaal geen uitkering. De gemeente mag die maand verrekenen met uw uitkering voor de maand of twee maanden erna.
 • De tweede keer binnen een jaar krijgt u twee of drie maanden helemaal geen uitkering.
 • Iedere volgende keer binnen een jaar na de vorige keer krijgt u drie maanden geen uitkering.

Dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de Consulent Werk. De Consulent Werk bekijkt dan wat in uw situatie het beste is.

Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt voor de gemeente Edam-Volendam of u recht heeft op een vorm van ondersteuning.

U vult het online formulier in en stuurt het via de post naar UWV. Formulier: uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer.
 • Uw DigiD-inlogcode (als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet).
 • Gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode).
 • Uw rekeningnummer (waarop u de eventuele uitkering wilt ontvangen).
 • Naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten.
 • Gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden).

Kunt u zelfstandig werken bij een gewone werkgever? Maar u kunt met dit werk niet het minimumloon verdienen omdat u een ziekte of handicap heeft? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Hiermee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen Kabinet en werkgevers om banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan vijf verzorgt, dan mag u ontheffing aanvragen van de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de consulent werk samen met u een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de consulent werk hoe het gaat met de activiteiten uit uw plan van aanpak.

Gefeliciteerd!

 • Om te kunnen vaststellen of u nog recht heeft op aanvullende bijstand ontvangen wij graag een kopie van uw getekende arbeidsovereenkomst.
 • Ook ontvangen we graag een kopie van uw loonstrook zodra u deze ontvangt. Heeft u wisselende inkomsten? Dan voeren we elke maand een geschat inkomen in, waarna de volgende maand na inlevering van uw loonstrook de inkomsten worden herberekend.
 • Laat het ons weten als uw inkomsten hoger of lager zijn dan het geschatte bedrag; dit voorkomt dat de gemeente een bedrag moet terugvorderen.
 • Overhandig de gemeente uw loonspecificaties zodra u deze ontvangt. Dit voorkomt dat uw uitkering wordt opgeschort.
 • Misschien heeft u recht op inkomstenvrijlating. Vraag hierom bij uw consulent rechtmatigheid. De inkomstenvrijlating wordt niet automatisch verstrekt omdat u zelf kunt kiezen wanneer u deze wilt inzetten.
 • Zolang u het maandelijkse RMF-formulier (rechtmatigheids-formulier) ontvangt moet u deze inleveren. Werkt u fulltime? Dan mag u het formulier ook opsturen of op een andere dag langs brengen. Let wel op dat dit rond de dag is dat het ingeleverd moet worden.

Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een vrijlating van inkomsten met werken als de betreffende werkzaamheden bijdragen aan arbeidsinschakeling.

Op grond van de Participatiewet wordt uw inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal zes aaneengesloten maanden voor 25% vrijgelaten.Dit tot een maximum bedrag van € 264,- per maand (bedrag per 1 januari 2024).

(voor alleenstaande ouders vanaf 27 jaar met een kind tot 12 jaar)

Op grond van de Participatiewet wordt uw inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal 30 aaneengesloten maanden voor 12,5% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 164,73 per maand (bedrag per 1 januari 2024). De betreffende werkzaamheden moeten wel bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

(Op grond van de Participatiewet wordt inkomen uit deeltijdwerk voor 15% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 167,07 per maand (bedrag per 1 januari 2024).

Voorwaarde is dat er om medische redenen slechts een beperkt aantal uren kan worden gewerkt. Dit zonder uitzicht op zodanige inkomensverbetering dat volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering verwacht mag worden. De medische urenbeperking moet worden vastgesteld door een arts van het UWV. Deze inkomstenvrijlating kan niet samenvallen met de inkomstenvrijlating deeltijdwerk (art 31 lid 2 PW) en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouders (art 31 lid 2 onder r PW).

Als u vrijwilligerswerk verricht en hiervoor een vergoeding ontvangt mag u dit bedrag houden. Dit brengen wij dus niet in mindering op uw bijstandsuitkering. U moet het bedrag wel opgeven op uw maandelijkse RMF-formulier. Er geldt een maximum vrijlating van €210,- per maand met een maximum van €2100,- per jaar. Met ingang van 1 april 2017 maken we niet langer een onderscheid tussen regulier vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk als onderdeel van iemands re-integratietraject.

Bent u een bijstandsgerechtigde die in deeltijd met loonkostensubsidie werkt? U kunt dan een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit dat werk krijgen. Het gaat om 15% vrijlating die geldt voor een periode van 12 maanden. Met een maximum van €167,07 per maand (per 1 januari 2024). Dit deel wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering.

Deze regeling geldt nadat de periode van 25% inkomsten vrijlating op grond van art 31 lid onderdeel n Participatiewet is verstreken. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken