Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zeevangszeedijk 6 in Edam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 21 mei 2021 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel Zeevangszeedijk 6 in Edam.  Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;
  • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 31 december 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het besluit.

Stukken inzien

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van  27 mei 2021 gedurende zes weken  ter inzage. Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via (0299) 398 398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr C. Veermanlaan 1f in Volendam. Ook is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening.

Beroep indienen

De beroepstermijn van zes weken gaat in op de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Tegen dit besluit kan, gedurende deze periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u: 

  • Belanghebbende bent en;
  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

In werking treding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam,   26 mei 2021