Verleende omgevingsvergunning fase 2 Kamperzand 14 in Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 20 april 2021 de omgevingsvergunning fase 2 hebben verleend voor de bouw van 18 appartementen op het perceel Kamperzand 14 in Volendam. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

De omgevingsvergunning verlenen  wij  voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 2 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van  24 april 2021 gedurende zes weken  ter inzage. Deze stukken kunnen na een telefonische afspraak via (0299) 398 398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr C. Veermanlaan 1f te Volendam. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl

De beroepstermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Tegen dit besluit kan, gedurende deze periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u: 

  • Belanghebbende bent en;
  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

De omgevingsvergunning treedt tezamen met de omgevingsvergunning, fase 1 in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onmiddellijke spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam,  23 april 2021