Verleende evenementenvergunning

Op 20 september 2021 is door de loco-burgemeester van Edam-Volendam aan Kermis Edam B.V. te Edam, o.g.v. artikel 2:25 van de APV vergunning verleend voor het organiseren van de Feesttent op het parkeerterrein / weiland aan de Singelweg. De vergunning is op 20 september 2021 verzonden.

Het evenemententerrein op de volgende data en tijden geopend zijn voor publiek:

  • Donderdag 23 september 2021 tussen 15.00 en 01.30 uur
  • Vrijdag 24 september 2021 tussen 15.00 en 03.00 uur
  • Zaterdag 25 september 2021 tussen 12.00 en 03.00 uur
  • Zondag 26 september 2021 tussen 12.00 en 00.30 uur

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Neem voordat u dit doet contact op met mevrouw W. Rebel. Dit kan mogelijk voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit? Stuur dan een bezwaarschrift met daarin uw motivatie naar:

Gemeente Edam-Volendam
De burgemeester         
Postbus 180    
1130 AD VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van deze brief. De datum van deze brief is namelijk de dag waarop dit besluit is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift ook via onze website indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift           

Het bezwaarschrift bevat, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), ten minste:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • De omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden(en) van uw bezwaar.
  • Uw handtekening. Als u via het formulier op de website bezwaar maakt, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van mijn besluit mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het kenmerk van onze brief.

Voorlopige voorziening bij rechtbank

Het besluit geldt ook tijdens de periode waarin ik uw bezwaarschrift behandel. Heeft u niet de tijd om te wachten op mijn uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Hieraan zijn kosten verbonden. U moet dan wel aantonen dat er spoed bij is. En dat een uitspraak nodig is om voor u een onomkeerbare situatie te voorkomen. Na betaling van griffiekosten beoordeelt de bestuursrechter of het besluit geschorst (tijdelijk niet uitgevoerd) wordt. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op rechtspraak.nl.