Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120168
 • Besluitenlijsten gewijzigd vastgesteld

Toepassen hardheidsclausule Over Morgen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118529
 • Met gebruikmaking van de hardheidsclausule bureau Over Morgen enkelvoudig onderhands inhuren.

Nader advies IBT rapport omgeving

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120173
 • Met behulp van de conceptnotitie, ter uitvoering van het raadsbesluit van 17 december 2020 nr. 87-2020, een gedachtewisseling organiseren in het Raadsplein over de rapportage ‘Interbestuurlijke toezicht omgevingsrecht 2020’ van de Provincie Noord-Holland.

Kadernota begroting OD IJmond 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120199
 • Kennisgenomen van de kadernota 2022 van de OD IJmond en deze ter kennisname door te sturen aan de gemeenteraad.

Blauwdruk O&P

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120441
 • - Kennisgenomen van de nieuwe structuur en werkwijzen van de sectie O&P.
  - Voorgenomen besluit genomen in te stemmen met het introduceren van de functies programmaregisseur (schaal 11) en medewerker beleidssupport (schaal 8).
  - Uitgaan van de bestaande formatie van O&P en zodoende intern openstellen van beide functies binnen de sectie waardoor sprake is van doorstroming.
  - Aanbieden van het voorgenomen besluit aan de OR voor advies met betrekking tot de nieuwe functies.
  - Daarna opnieuw in te brengen voor een definitief besluit.

Raadinformatie-brief Jaarplan Veiligheid 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120809
 • - Ingestemd met het jaarplan Veiligheid 2021 zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief.
  - Ingestemd om de raadsinformatiebrief aan de raad toe te sturen.

Doorstroom-regeling Senioren Zaanstreek-Waterland 2021-2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117411
 • 1. Akkoord gegaan met het experiment op grond van de Huisvestingsverordening, inhoudende voorrang voor doorstromers van 65 jaar en ouder in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
  2. Akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad, de woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie, Parteon, Rochdale, Eigen Haard, Wormer wonen, Woonzorg Nederland, (WOV), ZVH en hun huurdersorganisaties.
  3. Akkoord gegaan met de subsidieregeling doorstroming senioren Zaanstreek-Waterland 2021-2022.