Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 16 maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118214
 • Besluitenlijsten gewijzigd vastgesteld

Vervolgproces ontwikkeling Tase-terrein / Onderzoek huisvesting gemeentelijke organisatie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21109107
 • De raad voorstellen: In te stemmen met het voorstel om de stedenbouwkundige visie op het voormalige Tase-terrein (in een separate raadsbijeenkomst) vast te stellen en daarna de ontwikkeling van het Tase-terrein te starten volgens de procedures van het EVRP.

Ontwerp-beschikking bouwen 6 woningen Beets 123

 • Adviesnummer: D-ADV - 2099566
 • De aanvraag omgevingsvergunning op onderstaande punten doen aanpassen alvorens wordt overgegaan tot het ondertekenen van de anterieure overeenkomst en het opstellen van het bestemmingsplan:
  - Gebouwd moet worden voor startende gezinnen in de prijsklasse van € 200.000,- - € 300.000,- conform de Woonvisie en het woningbouwprogramma.
  - Het volume van de bebouwing terugbrengen naar een goot- en bouwhoogte van maximaal 4,5 m en 10 m, met een minimale dakhelling van 45 graden.
  - De bergingen naast de woningen laten vervallen c.q. verplaatsen ten behoeve van het behoud van de openheid.
  - De ontwikkelende partij dient een aantoonbaar participatietraject te hebben doorlopen met de omgeving en andere stakeholders, afgestemd met de gemeente.
  - Middels de anterieure overeenkomst aanvrager verplichten de openbare gronden (privé eigendom) na ontwikkeling over te dragen aan de gemeente.
  - Qua vervolgstappen aanpassen op de actuele wensen van de initiatiefnemer en een deadline op 1 juni op de anterieure overeenkomst en het indienen van een aangepast plan.

Ontwerp bestemmingsplan De Oude Seinpaal, ontwerp omgevings-vergunning 54 appartementen en ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118045
 • 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan De Oude Seinpaal, de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning '54 appartementen op het perceel Westerven 45 te Volendam' en het 'Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Grenswaarden geluid woningen Westerven 45 te Volendam'.
  2. De onder punt 1 benoemde ontwerpbesluiten vrij te geven en conform artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Awb voor 6 weken in ontwerp ter visie te leggen met de mogelijkheid voor een ieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  3. De bekendmaking van de terinzagelegging van voornoemde ontwerp besluiten ter kennis te brengen aan de raad middels de griffie.
  4. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op onderhavig bestemmingsplan.
  5. Artikel 3.1.1. Bro-overleg te voeren op de wijze als voorgesteld in de toelichting van dit advies.

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Tunnelpad, Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21115940
 • 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning 'Tunnelpad Oosthuizen'.
  2. De onder punt 1 benoemde ontwerpbesluiten vrij te geven en conform artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Awb voor 6 weken in ontwerp ter visie te leggen met de mogelijkheid voor een ieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  3. De bekendmaking van de terinzagelegging van voornoemde ontwerp besluiten ter kennis te brengen aan de raad middels de griffie.

Herbenoeming leden Welstand -en Monumenten commissie Edam-Volendam per 1 juni 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118723
 • 1. De gemeenteraad voor te stellen dhr. Hans Boonstra te herbenoemen als monumentendeskundige van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024.
  2. De gemeenteraad voor te stellen dhr. Peter de Vries te herbenoemen als burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024.
  3. De gemeenteraad voor te stellen dhr. Mark Ravesloot ter herbenoemen als vervangend burgerlid van de Welstand -en Monumentencommissie Edam-Volendam vanaf 1 juni 2021 tot 1 juni 2024.

Toekomst Visie Centrale Antenne Inrichting (CAI)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118077
 • 1. Kennisnemen van de inhoud van het rapport 'Scenario’s CAI Edam-Volendam'.
  2. Instemmen met het Raadsvoorstel.

Toepassen hardheidsclausule door het enkelvoudig onderhands aanbesteden in 2021 van: 

 1.  Snoeiwerkzaamheden aan bomen,

 2. M.b.t. aankoop van bomen en beplanting in EV en

 3. I.v.m. de aanleg van twee nieuwe speelplekken (Beets en Hobrede)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118072
 • - Afwijken van het inkoopbeleid om het snoeiwerk aan bomen, aankoop bomen/ beplanting, aanleg speelplaatsen Beets en Hobrede doorgang te geven.
  - Hiertoe opdracht onderhands verlenen waarvoor meerdere offertes worden opgevraagd.

Herziening subsidiebeschikking CBW 2021 t.b.v. activiteiten Wmo, Welzijn en Leefstijl

 • Adviesnummer: D-ADV - 21114978
 • 1. Het aangevraagde bedrag in de beschikking 2021 aanpassen in €427.199,- en de eigen bijdrage van het CBW in € 73.384,-.
  2. Het CBW middels conceptbrief in kennis te stellen van uw besluit.

Lokale en regionale ontwikkelingen (hoog)specialistische jeugdhulp, het effect ervan en wat is nodig

 • Adviesnummer: D-ADV - 21114566
 • - De formatie vooralsnog tijdelijk uitbreiden met 2,6 FTE ten behoeve van 2 FTE zorgregisseurs en 0,6 FTE gedragswetenschapper bij het Team Jeugd van het BSL. De kosten hiervan bedragen € 214.000 op jaarbasis (in 2021 is € 117.800 benodigd).
  - Instemmen met de voorgestelde acties, inclusief uitvoeringsplan.

GGD Zaanstreek-Waterland kadernota 2022 zienswijze

 • Adviesnummer: D-ADV - 117282
 • De raad voorstellen in te stemmen met een positieve zienswijze op de kadernota 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland