Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2021

Openbare besluitenlijst: Vergadering College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 maart 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 februari 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113463
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op het gebied van informatiebeheer

 • Adviesnummer: D-ADV - 21109179
 • 1.Kennisgenomen van deze positieve beoordeling.
  2.Gemeenteraad informeren door de beoordelingsbrief op te nemen op de lijst van ingekomen stukken bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Raadsinformatiebrief ZaWa aangaande regionale samenwerking

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113180
 • 1.Kennisgenomen van en ingestemd met Raadsinformatiebrief.
  2.Raadsinformatiebrief aanbieden aan de gemeenteraad.

Verantwoordings-document COVID-19 d.d. 14 december 2020 (van voorzitter VRZW)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21112998
 • 1. Het 'Verantwoordingsdocument COVID-19' d.d. 14 december 2020 aan de Raad doen toekomen.
  2.Daarbij een brief meezenden, waarin de functie van het verantwoordingsdocument wordt geduid.

Verzoek IJsbedrijf Marido tot aanpassen standplaats-vergunning Dijkbeun

 • Adviesnummer: D-ADV - 21109580
 • - IJsbedrijf Marido vof een gewijzigde standplaatsvergunning te verlenen, waarbij de verplichting dat de verkoopgelegenheid aan het einde van de dag van de standplaats dient te worden verwijderd komt te vervallen.
  - De wijziging van de standplaatsvergunning bekend te maken.

Kennisname Monitor Erfgoedinspectie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113379
 • Kennisgenomen van Monitor Erfgoedinspectie.

Wijzigen gebruik, gevels en aanbrengen reclame Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 20103403
 • Medewerking verlenen met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4, onderdeel 9 Bijlage II Bor, conform artikel 2.1.1 lid 5 van het afwijkingenbeleid.

Verkoop Maria Goretti Locatie

 • Adviesnummer: D-ADV - 2080613
 • - Ingestemd met de verkoopovereenkomst Maria Goretti Locatie.
  - Ingestemd met concept raadsvoorstel.

Wijzigen gebruik bovenverdieping Slobbeland 19

 • Adviesnummer: D-ADV - 21112114
 • Medewerking verlenen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4, onderdeel 9 Bijlage II Bor, conform artikel 2.1.1 lid 5 van het afwijkingenbeleid.

Raadsinformatiebrief bufferwoningen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113653
 • Ingestemd met aan te passen Raadsinformatiebrief en deze naar de raad sturen.

Aanvulling verkoopovereenkomst voormalige Seinpaal

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113443
 • Ingestemd met de aanvulling op de verkoopovereenkomst van de voormalige Seinpaal.

Toevoegen fysiopraktijk met sportschool, Hyacintenstraat 14d in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21109919
 • Betrokkene meedelen dat er bij het indienen van een officiële aanvraag omgevingsvergunning geen medewerking zal worden verleend, wegens strijd met het bestemmingsplan en een goede ruimtelijke ordening.

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21113226
 • 1. Ingestemd met concept beleidsregels gehandicapten parkeren gemeente Edam-Volendam d.d. 21-02-2021.
  2. Uw besluit publiceren op Overheid.nl alsmede in de lokale kranten en op de gemeentelijke website.

Extra investeringsbudget voor tribune Opperdam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21112573
 • De raad voorstellen om een aanvullend investeringsbudget voor de aanschaf van een tribune beschikbaar te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de Zomernota 2021.

Financiële bijdrage aan leefbaarheidsinitiatief

 • Adviesnummer: D-ADV - 21111891
 • Ingestemd met het verzoek tot een financiële bijdrage ten behoeve van de aanvraag vanuit de kern Hobrede.

Subsidiëring bewonersinitiatieven en dorps- en wijkraden en met die raden te sluiten convenant met hernieuwde afspraken met dorps- en wijkraden Edam-Volendam, en daarbij behorende regelingen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21111893
 • 1. Het convenant dorps- en wijkraden en gemeente Edam-Volendam vastgesteld.
  2. Onder inachtneming van de intrekking van de subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam de subsidieregeling Dorps-en wijkraden Edam-Volendam vastgesteld.
  3. De Beleidsregels inwonersinitiatieven Edam-Volendam vastgesteld.
  4. Akkoord met concept Raadsinformatiebrief.
  5. Wethouder Schütt gemandateerd om namens het college de convenanten aan te gaan en te ondertekenen.