Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 16 mrt. 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 9 maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21116946
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Besluit inzake Milieueffect-rapportage Waterrijk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21115000
 • Aanvullend op het besluit van 16.2.2021 besluiten dat voor het BP Waterrijk 3B en 3C het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is.

Raadsplanning 2021 implementatie Omgevingswet

 • Adviesnummer: D-ADV - 21116989
 • - Raadsinformatiebrief en planning ter kennisname aangenomen.
  - Gemeenteraad informeren over de planning 2021 m.b.t het onderwerp Omgevingswet d.m.v. de raadinformatiebrief inclusief planning.

Definitieve besluitvorming de werkleiding van de sectie Groen WerkPlus over te plaatsen van de afdeling Openbare Werken naar de afdeling Samenleving

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117090
 • Ingestemd met het besluit de werkleiding van de sectie WerkPlus in de Groenvoorziening per 1 januari 2021 over te laten gaan van de afdeling Openbare Werken naar de afdeling Samenleving conform het advies van de ondernemingsraad.

Vaststellen Beleidsregels TONK Edam-Volendam 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21112121
 • 1. De Beleidsregels TONK Edam-Volendam 2021 vastgesteld.
  2. De financiële gevolgen van dit voorstel meenemen in de Zomernota 2021 (voorgesteld wordt de ontvangen rijksbijdrage te bestemmen voor de TONK).
  3. Akkoord gegaan met (ondertekening en verzending van) brief betreffende een reactie op het gevraagd advies van de KSD.

Toekennen ondersteuning COVID- 19 complete verzoeken maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21115844
 • 1. Stichting Cultureel Centrum Volendam met een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie ad € 3.999,51 en 
  2. Stichting Edams museum met een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie ad € 22.000,- in de vorm van een eenmalig gift op basis van art. 160 lid 1 aanhef d Gemeentewet te ondersteunen.

Concept-Jaarverslag 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117955
 • Ingestemd met de concept-jaarrekening en deze aan de account verstrekken.

Aanvraag voorbereidingskrediet omvormen Boelenspark

 • Adviesnummer: D-ADV - 21116555
 • Akkoord met aan te passen raadsvoorstel voor het aanvragen van een voorbereidingskrediet voor de 'Omvorming van het Burgemeester Boelenspark'.