Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering d.d. 6 april 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21122734
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Het uitbreiden van de woning, Oosteinde 85 in Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121116
 • In afwijking van het advies van de welstandscommissie omgevingsvergunning verleend voor de gevraagde uitbreiding van de woning op het perceel Oosteinde 85 in Oosthuizen, mits de uitbreiding in een donkere, gedekte kleurstelling wordt uitgevoerd. Medewerking wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4, onderdeel 1, Bijlage II Bor, conform artikel 2.1.1 lid 3 van het afwijkingenbeleid.

Herziening Horecabeleid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121370
 • - Ingestemd met de nota Horeca Edam-Volendam.
  - Ingestemd met het aan te passen raadsvoorstel.
  - Ingestemd met het raadsbesluit.

Vaststelling bestemmingsplan Hoogstraat 4-8

 • Adviesnummer: D-ADV - 21120688
 • - Ingestemd met de Nota van beantwoording zienswijzen.
  - Conform concept-raadsvoorstel en -besluit het bestemmingsplan Hoogstraat 4-8, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen aan de gemeenteraad voor 27 mei 2021 aan te bieden en voor te stellen dit bestemmingsplan vast te stellen.
  ​​​​​​​- De raad voor te stellen te besluiten géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen.
  - De raad voor te stellen burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Raadsbericht proces RES 1.0 en analyses op de concept RES, reactie motie

 • Adviesnummer: D-ADV - 211121945
 • Het raadsinformatiebericht ter kennisname te verzenden aan de gemeenteraad.

Reconstructie Zuidpolderlaan met tweezijdig vrijliggend fietspad

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121945
 • 1. Ingestemd om bij het groot onderhoud aan de Zuidpolderlaan de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad schetsmatig uit te werken en de financiële gevolgen in kaart te brengen.
  2. Na verdere uitwerking een definitief besluit te nemen over de aanleg van een tweezijdig vrij liggend fietspad langs de Zuidpolderlaan.

Regionale uitvoeringsagenda (ruimtelijke) klimaatadaptatie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121892
 • 1. Ingestemd met de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
  2. De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Toekennen ondersteuning COVID- 19 complete verzoeken tweede helft maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121892
 • 1. Stichting Dorpshuis Beets met een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie ad € 7.500,- en
  ​​​​​​​2. Tennisvereniging TV Dijkzicht met een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie ad € 30.000,- in vorm van een eenmalig gift op basis van art. 160 lid 1 aanhef d Gemeentewet te ondersteunen.