Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 9 november

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 2 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163104
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162424
 • De gemeenteraad voorstellen:
  1. De Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam vast te stellen.
  2. De Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam 2016 en de Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 in te trekken.

Beslissing op bezwaar Schoklandstraat 42 in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161783
  1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten.
  2. Bezwaarmaker te informeren middels conceptbrief.

Kwartaalrapportage Omgevingswet Q3 -2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162244
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Omgevingswet 3e kwartaal 2021.

Hoe om te gaan met ruimtelijke plannen in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141579
  1. Instemmen met voorgestelde Pijplijn.
  2. In overleg met betrokken partijen dit nadrukkelijk en vroegtijdig afstemmen.

Tijdelijke winterterrassen dijkhoreca

 • Adviesnummer: D-ADV - 21110829
  1. Aan het verzoek ‘Tijdelijke winterterrassen’ kan voor een pilot periode tot 1 april 2023 medewerking worden verleend. Een harde voorwaarde is wel dat het aannemelijk moet zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de aangeven termijn zonder onomkeerbare gevolgen. Verzoeker dient voor dit verzoek een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen. De tijdelijkheid van de pilot is gekoppeld aan Corona en aan de uiteindelijke Waterfontvisie.
  2. Evaluatie van deze pilot integraal en tegelijkertijd met de evaluatie van de reguliere corona zomerterrassen.
  3. Buiten de Winterperiode van 1 november – 1 april moet het winterterras weer verwijderd zijn.
  4. Instemming van college aan het verzoek is pas definitief na Watervergunning en huurovereenkomst met het HHNK.
  5. De terrassen dienen te voldoen aan de kwaliteitscriteria uit het HIOR en er dient voldaan te worden aan een uniforme uitstraling.
  6. Toezichthouders RO worden betrokken en zijn aanwezig bij plaatsen van de winterterrassen.
  7. Nieuwe winterterrasverzoeken dienen per geval te worden beoordeeld.

B&W voorstel Beets 123, het wijzigen van het bouwvlak

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161565
 • Besloten om geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bouwgrens vanwege het ontbreken van de noodzaak en de ruimtelijke relevantie.

Verlenging pachtovereenkomst Hoedjes volkstuinencomplex tuinland Seevancksweg Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV -21131290
  1. De geïndexeerde pachtovereenkomst met de heer Hoedjes met ingang van 1 januari 2022 met twee jaar te verlengen tot 1 januari 2024 en hier ook de huurders van de tuinen zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
  2. In verband met de maatschappelijke functie en sociale cohesie te onderzoeken op welke wijze het voorbestaan van het volkstuinencomplex anderszins gewaarborgd kan worden.
  3. Geen nieuwe huurders meer toelaten.
  4. De raad via de Winternota voorstellen het financiële deel te verwerken.

Strategische Agenda Bereikbaarheid Za-Wa 2021-2040

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161155
 • Ingestemd met de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland 2021-2040 en deze voorleggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel en -besluit.

Verlagen subsidieplafonds 2021 kunst en cultuur

 • Adviesnummer: D-ADV - 21160530
  1. Het subsidieplafond 2021 voor product 5.24 'Kunst en cultuur' ten behoeve van de subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam te verlagen met € 15.005,-. Het subsidieplafond 2021 bedraagt nu € 7.900,-.
  2. Het subsidieplafond 2021 voor product 5.24 'Kunst en cultuur' ten behoeve van de subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam, artikel 2b, te verlagen met € 1.750,-. Het subsidieplafond 2021 bedraagt nu € 0,-.
  3. De verdeling van de middelen binnen deze subsidieplafonds gebeurt op basis van binnenkomst van volledige aanvragen.

Raadsvoorstel m.b.t. vaststellen Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2022 en vaststellen Verordening grafrechten Edam-Volendam 2022 alsmede vaststellen van de nadere regels beheersverordening begraafplaatsen EV 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163389
  1. De raad met concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit
   voorstellen onder intrekking van de oude regeling vast te stellen
   de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Edam-
   Volendam 2022.
  2. De raad met concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit
   voor te stellen onder intrekking van de oude regeling vast te
   stellen de Verordening grafrechten Edam-Volendam 2022.
  3. Onder voorbehoud van vaststelling door de raad van beide
   verordeningen inzake begraven, goedkeuren van de Nadere
   regels voor gemeentelijke begraafplaatsen Edam-Volendam
   2022.
  4. Publiceren van de genoemde besluiten en hun inhoud na
   vaststelling.

Inrijverbod landbouwverkeer Groot Westerbuiten

 • Adviesnummer: D-ADV -21163623
  1. Vanaf 22 november 2021 een inrijverbod voor landbouwverkeer op het Groot Westerbuiten in te stellen, middels het plaatsen van bord C08 van Bijlage 1 van het RVV 1990.
  2. Ingestemd met het verkeersbesluit.
  3. Ingestemd met de concept raadinformatie brief aan de gemeenteraad.
  4. Ingestemd met het concept persbericht.

Financiële verordening 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21155779
 • Ingestemd met de financiële verordening 2022 en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Extra kapitaal Alliander

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163226
  1. Nadat de raad van Edam-Volendam met raadsvoorstel overeenkomstig de financiële verordening in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen te uiten, instemmen met de deelname tot 125% van het pro rata aandeel in Alliander in de reverse converteerbare hybride obligatielening van Alliander t.b.v. de investeringen in de energietransitie.
  2. Op 2 december 2021 tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouder (BAvA) instemmen met het voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen als gevolg van een (gedeeltelijke) conversie van de reverse converteerbare hybride obligatielening, voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van de BAvA.