Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 31 augustus 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21153844
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Propositie Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV - 21151946
 • 1. Het college stemt in met de Propositie Zaanstreek-Waterland.
  2. Het college stemt in om de propositie met de raadsinformatiebrief ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. Het college stemt in om de propositie namens de regio formeel aan te bieden aan de MRA en de provincie. Dit aanbieden te laten doen door burgemeester Hamming van Zaanstad.
  4. Het college geeft opdracht aan het Gs8 om een voorstel te doen hoe de uitvoering en monitoring van de propositie gerealiseerd kan worden.

Besluitvorming inzake adviesrecht, participatieplicht en delegatie met aanvullend de Leidraad participatie (bij ruimtelijke initiatieven)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21151737
 • 1. Het college stemt in met de besluitvorming inzake adviesrecht, participatieplicht en delegatie.
  2. Het college heeft kennis genomen van de Leidraad participatie (bij ruimtelijke initiatieven).
  3. Het college legt het Besluit inzake adviesrecht, participatieplicht en delegatie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad op 14 oktober 2021.
  4. Het college legt de Leidraad participatie bij ruimtelijke initiatieven ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad op 14 oktober 2021.

Goedkeuring statutenwijziging Stichting Werkplus en benoeming bestuursleden

 • Adviesnummer: D-ADV - 21153099
 • 1. Het college keurt de voorgenomen statutenwijziging van de Stichting Werkplus goed.
  2. Het college besluit naast de zittende bestuurders tot bestuurder van Stichting Werkplus te benoemen: de heer D. Kistemaker, hoofd afdeling Openbare Werken, en de heer S. Vriend, coördinator sectie AC.
  3. Het college bepaalt dat de benoeming ad 2 ingaat met ingang van de datum waarop de statutenwijziging is verleden en van kracht is geworden.