Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 29 juni 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141268
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vrijgeven tijdelijke functie en formatie t.b.v. projectleider energietransitie en wijkuitvoeringsplannen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124380
  1. Onder voorbehoud van vaststelling van de Zomernota 2021 invulling te gaan geven aan een projectleider-schap voor Energietransitie en WUP’s.
  2. Middels een inleningsconstructie (en voor de duur van 6 maanden) dan eerst externe expertise aan te trekken voor een op te stellen plan van aanpak rond Energietransitie en WUP’s.
  3. Aansluitend overgaan tot het aantrekken van een tijdelijk projectleider ten behoeve van de energietransitie en wijkuitvoeringsplannen.
  4. Er kennis van genomen dat bovenstaande wijzigingen geen gevolgen hebben voor het saldo begroting.

Tussenrapportage regionale projecten 2021

 • Adviesnummer:  D-ADV-21139741
 • Kennisgenomen van de inhoudelijke- en financiële tussenrapportage 2021 van de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Economie, Ruimte en Landschap, Duurzaamheid en Mobiliteit.

Jaarverslag 2020 bezwaarschriften- en klachtencommissie gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124364
 • Kennisgenomen van het Jaarverslag 2020 Bezwaarschriften- en klachtencommissie gemeente Edam-Volendam.

Bouw brandweerkazerne Kwadijk 139c

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141004
 • Medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming voor de bouw van de brandweerkazerne met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Vaststelling bestemmingsplan Slobbeland

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141030
  1. Ingestemd met de Zienswijzennota van bestemmingsplan Slobbeland.
  2. Het bestemmingsplan Slobbeland, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpSlobbelandVole-vg01, met de ondergrond o_ NL.IMRO.0385.bpSlobbelandVole-vg01 vastgesteld.
  3. Géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vaststellen.
  4. Burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tussenrapportage Handboek Omgevingsplan en Omgevings-verordening (VFL)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141254
 • Kennisgenomen van de tussenrapportage Handboek Omgevingsplan.

Partiële Herziening Uitwerkingsplan Waterrijk 3A

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141257
 • Ingestemd met partiële herziening Uitwerkingsplan Waterrijk 3A en dit vrijgeven voor publicatie.

Consequenties motie gemeenteraad inzake Beets 123

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139573
  1. Kennisgenomen van de beschreven consequenties van de motie en ontwikkelingen binnen de provincie.
  2. De ontwikkelaar hierover informeren.
  3. Ontwikkelaars van de locaties Kwadijk 16 en Warder 11 eveneens informeren.
  4. De raad d.m.v. een brief informeren over het standpunt van de provincie en het feit dat ontwikkelingen daar moeten worden afgewacht alvorens plannen in procedure kunnen worden genomen. Raadsinformatiebrief via college toesturen aan raad.

Bezwaarschriften inzake tijdelijk parkeerverbod Seevancksweg te Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141726
  1. Ingestemd met het advies van de bezwaarschriftencommissie om de bezwaarschriften van diverse bewoners niet ontvankelijk te achten, omdat het gaat om een tijdelijk verkeersbesluit en in te stemmen dat er voor de bezwaarden geen sprake is geweest van gemaakte geleden schade.
  2. De bezwaarmakers schriftelijk informeren over dit besluit.
  3. Mogelijke alternatieve maatregelen verkennen in samenspraak met omwonenden om de negatieve impact qua veiligheid en overlast te beperken van toekomstig zandtransport.

Erkenning dorpsraad Schardam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132409
  1. Ingestemd met accordering om de Stichting dorpsraad Schardam i.o. de status van dorpsraad te verlenen.
  2. Ingestemd met een eenmalige bijdrage van € 1250 in vorm van een gift op basis van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e van de gemeentewet.

Goedkeuring gevraagd op raadsinformatiebrief onderwijshuisvesting juli 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139592
 • Ingestemd met de Raadsinformatiebrief over onderwijshuisvesting.

Regiorapport Noord-Holland van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141534
 • Ingestemd met de inhoud en het versturen van de Raadsinformatiebrief.

Vervanging van achtervang-overeenkomst met WSW

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141489
  1. Ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
  2. Kennisgenomen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan uw college voorgelegd.
  3. De raad informeren via brief.

Overeenkomst tot geldlening met BNG

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141668
  1. Akkoord gegaan met het aangaan van een overeenkomst met de BNG tot het aantrekken van een langlopende geldlening van € 8 mln. tegen een rentepercentage van 0,543% en een looptijd van 30 jaar.
  2. Er kennis van genomen dat bovenstaand geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.
  3. De verwerking van bovenstaande besluit op te nemen in de Winternota 2021, waarmee gelijk wordt voldaan aan de informatieplicht richting de raad.