Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 26 april 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21129382
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststelling aanwijzingsbesluit werkkostenregeling per 1-1-2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21128152
 • Vaststelling aanwijzingsbesluit werkkostenregeling per 1-1-2021.

Havenbeheersverordening Edam-Volendam en partiële wijziging Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016

 • Adviesnummer: D-ADV - 21124522
 • 1. De raad voorstellen de Havenbeheersverordening Edam-Volendam en de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016 vast te stellen.
  2. Het aanwijzingsbesluit Havenbeheersverordening Edam-Volendam vast te stellen (lijst met beroepsvisserij-schepen en historische schepen en het ligplaatsenoverzicht), onder opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van de verordening.
  3. Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren het aanwijzingsbesluit zo nodig te wijzigen.

Jaarverslag Functionaris Gegevens-bescherming 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21128400
 • 1. Kennisgenomen van het FG-jaarverslag 2020 en het jaarprogramma 2021.
  2. De raad informeren middels Raadsinformatiebrief.

Herontwikkeling van horeca naar wonen
Oosteinde 46

 • Adviesnummer: D-ADV - 21122480
 • Medewerking verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming Horeca naar Wonen en de realisatie van 8 appartementen, mits er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en mits er wordt voldaan aan de voorwaarden ten behoeve van de aspecten Verkeer en Volkshuisvesting en het plan stedenbouwkundig wordt aangepast.