Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 18 mei 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132672
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aanwijzing medewerkers bureau Flanderijn Invordering als onbezoldigd ambtenaar

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133164
 • De via bureau Flanderijn Invordering ingeleende medewerker(s), die voor de gemeente deurwaarderswerkzaamheden verrichten, dan wel administratieve invordering, aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Tunnelpad, Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132670
 • 1. Conform concept-raadsvoorstel en –besluit het bestemmingsplan 'Tunnelpad' bestaande uit de
  geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.BPTunnelpad-vg01 en
  waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond ontleend aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
  versie 2017-11-22, met de bijbehorende plantoelichting, regels en bijlagen aan de gemeenteraad van 24 juni
  2021 aan te bieden en voor te stellen dit bestemmingsplan vast te stellen.
  2. Te besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van 28 woningen op de planlocatie.
  3. De raad in het kader van de coördinatieregeling in kennis te stellen van de door u te nemen besluiten en de
  (gemeentelijke) coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van
  toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van onderhavig project.
  4. Te besluiten dat géén exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt vastgesteld.
  5. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te (laten) verklaren op onderhavig
  bestemmingsplan.

Zienswijze op GGD ZW begroting 2022 voor de raad

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132675
 • 1. In te stemmen met een positieve zienswijze op de begroting 2022 van de GGD ZW, waarbij benoemd wordt dat we kritisch zijn t.a.v. de stijgende kosten, zoals ook als kanttekening bij de kadernota benoemd, zeker i.v.m. oplopende tekorten bij gemeenten.
  2. De financiële gevolgen voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Z-W 2022-2025

Mandaat- en machtigingsbesluit sociaal medische advisering

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132725
 • 1. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend mandaat en machtiging te verlenen voor het nemen van alle noodzakelijke besluiten met betrekking tot het inkoopproces en de aanbestedingsprocedure van sociaal medische advisering, tot aan de definitieve gunning.
  2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend wordt ter zake van het onder punt 1 genoemde toegestaan schriftelijk ondermandaat en -machtiging te verlenen.

Blauwdruk O&P

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133071
 • Op grond van het positieve advies van de Ondernemingsraad definitief in te stemmen met de nieuwe blauwdruk voor de sectie O&P van de afdeling Samenleving.

Zomernota 2021 (versie 19-05-21)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133200
 • 1. De Zomernota 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.
  2. Het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit aangepast vast te stellen.
  3. De stukken ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.