Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 14 september 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21155402
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Naamgeving ruimten in Sportcampus ETB Sombroek

 • Adviesnummer: D-ADV - 21155521
 • Ingestemd met het verzenden van brief aan St. Mauritius waarin goedkeuring naamgeving wordt gegeven.

Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en provincie Noord-Holland 2021-2025

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139547
  1. Ingestemd met het Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en provincie Noord-Holland 2021-2025, inhoudende de opgaven en afspraken ter uitvoering van het woonbeleid op het gebied van nieuwbouw en woonprogrammering, betaalbare voorraad, wonen en zorg, en duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen.
  2. Ingestemd met de aan te passen Raadsinformatiebrief inzake Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland en provincie Noord-Holland 2021-2025 en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.

Vestiging poppentheater op het perceel Gevangenpoort-steeg 11-13 in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21153800
 • Medewerking verlenen aan het incidenteel gebruiken van de woonkamer als poppentheater, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 9 Bijlage II Bor en met toepassing van artikel 2.1.1, lid 5 het afwijkingenbeleid.

Vaststelling intern controleplan 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21154554
 • Het intern controleplan 2021 vastgesteld.