Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 2 november

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 26 oktober 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161813
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Samenwerkingsafspraken MRA

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161777
  1. Ingestemd met de Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA.
  2. Hierbij de kanttekening maken dat in 2022 gezocht wordt naar invulling van deze afspraken.
  3. Deze samenwerkingsafspraken ter instemming voorleggen aan de gemeenteraad.
  4. De gemeenteraad vragen een vertegenwoordiger uit zijn midden aan te wijzen om plaats te nemen aan de Raadstafel. Bijgaande memo aan het Presidium sturen met het verzoek dit voor te bereiden.
  5. Burgemeester Sievers vooralsnog aanwijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Edam-Volendam in de Algemene Ledenvergadering. Bij de vorming van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen wordt opnieuw een vertegenwoordiger vanuit onze gemeente aangewezen.

Legaliseren overkapping Haringstraat 20 en Ventersgracht 12 in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21144391
  1. De eigenaar van het perceel Haringstraat 20 mee te delen dat er bij het indienen van een officiële aanvraag omgevingsvergunning medewerking zal worden verleend aan de bouw van het geplaatste tuinhuis met overkapping en erfafscheiding, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4, onderdeel 1 en 3 Bijlage II Bor, met gebruikmaking van artikel 4:84 Awb, mits de welstandscommissie het bouwplan positief beoordeelt.
  2. Het besluit tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een tuinhuis met overkapping op het perceel Ventersgracht 12 in Volendam in te trekken en vervangen door een toewijzing van de aanvraag, inhoudende de verlening van een omgevingsvergunning.
  3. Bezwaarmaker Ventersgracht 12 verzoeken zijn bezwaar in te trekken.
  4. Het nieuwe primaire besluit voor Ventersgracht 12 (verleende omgevingsvergunning) conform de gebruikelijke procedure bekend te maken (waartegen opnieuw bezwaar kan worden gemaakt door (derde) belanghebbende).

Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Watering (voormalig Cultureel Centrum)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21145016
  1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 'Herontwikkeling Watering aan de Krommert te Oosthuizen'.
  2. Dat voor het project geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven conform artikel 3.8 Wro, juncto afd 3.4 van de Awb, en deze voor 6 weken in ontwerp ter visie te leggen met de mogelijkheid voor een ieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  4. De bekendmaking van de terinzagelegging van voornoemde ontwerp besluiten ter kennis te brengen aan de raad met bijgaande raadsinformatiebrief.

Beslissing op bezwaar Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen (voormalig gemeentehuis)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21160611
  1. Alle bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Bezwaarmakers te informeren middels conceptbrief.
  3. De verzoeken tot vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.

1ste Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV - 21160043
  Ingestemd met raadsinformatiebrief met betrekking tot de 1ste begrotingswijziging 2022 van de OD IJmond en deze aan de gemeenteraad te sturen.

Tijdelijke terrassen in de gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21137797.
  1. Om voor de tijdelijke terrassen, op dit moment geen omgevingsvergunning te laten aanvragen, in verband met de nog huidig geldende maatregelen rondom het coronavirus. Afdeling AJZ zal de terrassen die positief uit de evaluatie kwamen, onder dezelfde voorwaarden als afgelopen zomerseizoen, tot uiterlijk 1 januari 2023 onder een gedoogconstructie toestaan, daarna kan het gewenste wellicht permanent geregeld worden. Dit geldt enkel voor de terrassen zonder bouwwerk. De horecazaken met een tijdelijk terras met bouwwerk dienen alsnog een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen.
  2. Het evaluatiemoment voor het omzetten van de tijdelijke terrassen naar eventuele permanente terrassen wordt uiterlijk oktober 2022 aan het college aangeboden.
  3. Voor strijdige situaties van enkele terrassen gaat de gemeente in gesprek met deze ondernemers om voor het seizoen 2022 dit opgelost te hebben.
  4. Daarnaast wordt geadviseerd om de betreffende ondernemers per brief erop te wijzen dat we in de toekomst kunnen handhaven tegen illegale bouwwerken en het strijdige gebruik.
   Tijdelijk gebruik met tafels en stoeltjes is toegestaan, tegen bouwwerken moet wel direct gehandhaafd worden.

Overdracht schoolgebouw en -terrein voormalige Vincentiusschool, Meidoornstraat 17 aan de gemeente

 • Adviesnummer: D-ADV - 21156910.
  1. Ingestemd met overdracht schoolgebouw- en terrein van de voormalige Vincentiusschool Meidoornstraat 17 aan de gemeente.
  2. De verklaring buiten gebruikstelling schoolgebouw te ondertekenen.
  3. Deze overdracht te concretiseren door overschrijving in het kadaster.