Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 13 juli 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21144705
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Grensbeschrijving Purmerend/Beemster

 • Adviesnummer: D-ADV - 21147806
 • Kennisgenomen van de grensbeschrijving Purmerend/Beemster.

Kwartaalrapportage Omgevingswet Q2-2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21143691
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Omgevingswet 2e kwartaal 2021

Het splitsen van een woning naar 4 appartementen op het perceel Schepenmakersdijk 11 in Edam.

 • Adviesnummer: D-ADV - 21146542
 • Geen medewerking verlenen aan het splitsen van een woning in vier appartementen vanwege een tekort aan parkeerplaatsen/ strijd met de ‘Regels Bestemmingsplan Parapluherziening parkeren c.a.’.

Goedkeuren definitief ontwerp Meester Hayeschool Beets

 • Adviesnummer: D-ADV - 21147009
  1.  Definitief Ontwerp van de Meester Haye goedgekeurd, onder voorwaarde dat de overschrijding gedekt wordt door de post onvoorzien. Voor het aanspreken van de post onvoorzien is, per post of per mail, goedkeuring nodig van de gemeente.
  2. De programmamanager Projecten gemandateerd aanvragen voor gebruik van de post onvoorzien goed of af te keuren binnen de financiële kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld.
  3. Het schoolbestuur hierover via bijgaande brief te informeren.

Concept Dorpsvisie Noord- en Westbeemster gemeente Beemster

 • Adviesnummer: D-ADV - 21148164
 • Kennisgenomen van de concept Dorpsvisie Noord- en Westbeemster.

Vaststelling jaarsubsidie CBW 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21149538
 • De jaarsubsidie 2020 voor de Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam vastgesteld op € 319.270,- op basis van artikel 18 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.