Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 9 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164378
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Ontwerp beheersverordening Nieuw Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21156307
  1. Ingestemd met de beheersverordening Nieuw Volendam.
  2. De ontwerp beheersverordening 6 weken ter inzage te leggen.

Voortgangsrapportage Beleidsplannen en Projecten Openbare Werken 2021 - hele jaar

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163344
 • De Voortgangsrapportage 2021 van Openbare Werken aan de Raad voorleggen.

Wijzigen aansluitverordening riolering en vaststellen verordening eenmalig aansluitrecht

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163736
 • De raad voorstellen de aansluitverordening riolering te wijzigen en de verordening eenmalig rioolaansluitrecht vast te stellen.

Verzoek akkoord enkelvoudig onderhandse gunning marktverkenning COAX-netwerk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163378
 • Toestemming verleend voor het enkelvoudig onderhands plaatsen van de opdracht.

Kaders organisatie kermissen 2022 / Aanpassing van de gemeentelijke verpachtingsvoorwaarden.

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162559
  1. De verpachtingsvoorwaarden kermissen Edam-Volendam voor 2022 gewijzigd vastgesteld (aanpassing ritprijzen).
  2. In 2022 geen attracties te plaatsen op de Julianaweg.
  3. Tijdens de kermis Volendam vaststellen of (sommige) exploitanten financieel nadeel ondervinden van het plaatsen van een 2e feesttent op het Marinapark en hiervoor, indien redelijk, na de kermis te onderhandelen over een compensatie.

Voorstel kennisneming jaarrekening 2020 en vaststellen begroting en tarieven 2022 Zwembad De Waterdam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159084
  1. Kennisgenomen van het jaarverslag zwembad De Waterdam 2020.
  2. Exploitatietekort 2020 zwembad De Waterdam vaststellen op € 648.962.
  3. Het bedrag van € 239.244 als gevolg van de coronacrisis conform de verlening via SPUKIJZ 2020 beschikbaar te stellen aan het zwembad De Waterdam.
  4. Het resterende exploitatietekort 2020 van € 34.156 vanuit de gemeente beschikbaar stellen aan het zwembad De Waterdam.
  5. De eerder door de gemeente verleende voorschotten renovatie zwembad ad. € 200.000 te verrekenen met de afrekening exploitatiebijdrage 2020. Het bedrag dat overgemaakt wordt naar het zwembad De Waterdam als afrekening van 2020 is daardoor (€ 34.156 + € 39.244) € 73.400.
  6. Vaststellen begroting 2022 zwembad De Waterdam.
  7. Vaststellen tarieven seizoen 2022 zwembad De Waterdam.

Beheersovereenkomst gymsportcentrum

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164999
  1. De beheersovereenkomst vastgesteld en wethouder Tuijp zo nodig te machtigen nog ondergeschikte wijzigingen aan te brengen.
  2. De beheersovereenkomst middels de conceptbrief voorleggen aan St. Mauritius.

Raadsinformatiebrief inkoop (hoog)specialistische jeugdhulp + kort geding – besluit en procesmachtiging

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164744
  1. Ingestemd met de inhoud en het verspreiden van de raadsinformatiebrief aan de Raad.
  2. Verweer te voeren in het door Kleine Maatjes ingestelde kort geding en de eventueel daarop volgende bodemprocedure.
   Burgemeester besluit:
   Mr. M.W. Langhout, advocaat van SWDV advocaten te Zaanstad, met het recht van substitutie door andere advocaten van SWDV advocaten, te machtigen tot het voeren van verweer, het vertegenwoordigen van de gemeente en tot het verrichten van alle het belang van de gemeente dienende proceshandelingen.

Belastingverordeningen 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162538
  1. Het concept-voorstel aan de raad en de concept-verordeningen 2022 vastgesteld.
  2. De tarieven per 1 januari 2022 laten ingaan.
  3. De nieuwe belastingverordeningen de raad ter vaststelling aan te bieden in de vergadering van 16 december 2021.
  4. De portefeuillehouder machtigen de wijzigingen in de verordeningen 2022 en het raadsvoorstel te accorderen.

Winternota 2021 (2e B&W versie)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164371
  1. De Winternota 2021 inclusief bijlagen vastgesteld.
  2. Het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit vast te stellen.
  3. De stukken ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Rapportage Programma Projecten - 21-3

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163771
 • Ingestemd met de openbare en vertrouwelijke Rapportage Projecten 21-3.2. Ingestemd met de aanbiedingsbrief aan de Gemeenteraad.

Afronden parkeerfonds

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164730
  1. Per 1 januari 2021 stoppen met het parkeerfonds.
  2. Het parkeerfonds financieel af te handelen met ondernemers en ontwikkelaars die een bijdrage hebben gedaan, zoals aangegeven in de financiële aspecten.
  3. Het restant bedrag van het parkeerfonds € 42.630,- voorlopig beschikbaar te houden voor eventueel te betalen wettelijke rente.