Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 6 juli 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21142967
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Thuis en elders werken

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141658
 • De handreiking thuis en elders werken binnen de gemeente Edam-Volendam vastgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan Botterschool in Edam

 • Adviesnummer:  D-ADV - 21138418
 • 1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Botterschoollocatie in Edam.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven conform artikel 3.8 Wro, juncto afd 3.4 van de Awb, en deze voor 6 weken in ontwerp ter visie leggen met de mogelijkheid voor een ieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  3. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ter kennis brengen aan de raad middels de concept Raadsinformatiebrief.

Het realiseren van een terras en verplaatsen van een trap tegenover het perceel Haven 104 te Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141184
 • Gelet op de ingrijpende aantasting van (het rijksmonument) de visafslag, het leiden tot ongewenste precedentwerking, en het feit dat de aanvrager geen eigenaar is van de gronden waarop het terras zal worden gerealiseerd en van de trap wordt er voorgesteld geen medewerking te verlenen aan het verzoek.

Het omzetten van het gebruik naar 4 woningen op het perceel Kwadijk 5 en 5a in Kwadijk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141320
 • Geen medewerking verlenen aan tweedelijns bebouwing voor woningen en gelijksoortige verzoeken deze onder mandaat namens uw college af te handelen.

Beheers-verordening Edam-Zuid vrij geven voor inspraak

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141473
 • 1. Ingestemd met het ontwerp eerste herziening beheersverordening Edam-Zuid.
  2. Het ontwerp vrijgeven voor het indienen van inspraak van ingezetenen en belanghebbenden gedurende 6 weken conform artikel 3 en 4 van de inspraakverordening Edam-Volendam.

Wijzigen gebruik naar zorgwoning Oosteinde 60 te Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21142024
 • Geen medewerking verlenen aan het verzoek, omdat woningen in de tweede lijn in dorpslinten niet wenselijk zijn, omdat daarmee de stedenbouwkundige cultuurhistorische gegroeide structuur van het dorpslint verloren gaat.

Huisvestings-verordening Edam-Volendam 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21142194
 • 1. Ingestemd met de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2021.
  2. Voorstel met de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2021 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad, onder intrekking van de Huisvestingsverordening Edam-Volendam 2020.

Contract combi nutsbedrijven project kraaiennest Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141961
 • 1. Ingestemd voor project Kraaiennest de garantieverklaring te tekenen zodat het project zonder extra vertraging door kan.
  2. Het MT/Openbare Werken de opdracht geven het juridisch advies op te volgen en een cross check te doen op de verschillende documenten en aanvullende afspraken/beleid te maken voor toekomstige situaties.

Maatregelen Oorgat

 • Adviesnummer: D-ADV - 21141961
 • 1. Ingestemd met de concept brief aan de bewoners van het
  Oorgat, waarbij voorgesteld wordt om verkeersremmende
  maatregelen te treffen, een inrijverbod voor vrachtverkeer
  op het Oorgat in te stellen en een vaste smiley op het
  Oorgat op te hangen.
  2. Na feedback van de bewoners van het Oorgat een
  definitief plan opstellen, met daarbij een planning en
  kostenraming.

Definitieve inrichting Donata Steurhof te Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV -21142597
 • 1. Ingestemd met de definitieve inrichting van de Donata
  Steurhof.
  2. Ingestemd met de conceptbrief aan de bewoners van de
  Donata Steurhof.

Zienswijze op OVgovernance-aandeelhouderschap GVB van VRA

 • Adviesnummer: D-ADV -21142866
 • Gemeenteraad conform raadsvoorstel en
  ontwerpraadsbesluit voorstellen:
  1. Het college de opdracht geven de in de conceptbrief
  geformuleerde wensen en bedenkingen van de
  gemeenteraad te verzenden aan de Vervoerregio
  Amsterdam.
  2. De '12e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
  Vervoerregio Amsterdam' vast te stellen en het college
  opdracht te geven dit kenbaar te maken aan het dagelijks
  bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Veilige en vernieuwde skatebaan naast de Singel in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV -21142970
 • Ingestemd om vanuit de beschikbaar gestelde extra
  middelen uit het corona compensatiepakket € 35.000 in te
  zetten voor het opknappen en veilig maken van de
  skatebaan naast de Singel in Edam.

Subsidieaanvraag Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur Noord-Holland 2021

 • Adviesnummer: D-ADV -21141120
 • 1. Ingestemd met de afspraken zoals gemaakt op het
  bestuurlijk overleg van de wethouders Cultuur uit de MRA
  gemeenten (excl. Amsterdam) op 3 december 2020 ten
  aanzien van:
  a. de te volgen procedure om te komen tot de propositie
  namens de gemeenten in de MRA (exclusief Amsterdam) in
  de provincie Noord-Holland, inclusief het penvoerderschap
  van de gemeente Haarlem bij het opstellen van de
  propositie;
  b. de uitgewerkte keuzecriteria van de MRA regio (excl.
  Amsterdam) en de te hanteren voorwaarden en onder
  inachtneming van de voorwaarden door de provincie als
  basis voor het bepalen van de keuzeselectie instellingen
  voor de gemeente Edam-Volendam; voor bijdrage in de
  schade aan instellingen;
  c. het uitgangspunt dat het provinciale budget wordt
  ingezet als aanvulling op de maatregelen voor cultuur van
  rijk en gemeenten;
  d. het uitgangspunt om bij de inzet van het restbedrag van
  het noodfonds in 2021 te focussen op instellingen behorend
  tot categorie 1 conform de voorwaarden van het noodfonds;
  e. het uitgangspunt dat de verhouding ten aanzien van de
  cofinanciering/matching 65% provincie - 35% gemeenten
  blijft, tenzij blijkt dat door een lagere procentuele bijdrage
  van de provincie meer instellingen uit categorie 1
  ondersteund kunnen worden;
  2. De gemeente Haarlem machtigen om namens de
  gemeente Edam-Volendam de bestuurlijke overeenkomst
  MRA noodfonds cultuur – MRA-gemeenten (exclusief Amsterdam) (bijlage 2) te ondertekenen en aan provincie
  Noord-Holland te sturen;
  3. Ingestemd met de cofinanciering voor steun uit het
  provinciale noodfonds;
  4. De op 30 juni 2021 bij de provincie Noord-Holland door
  de gemeente Edam-Volendam ingediende subsidieaanvraag
  voor cofinanciering van € 26.102,70 (zijnde 65% van het
  schadebedrag van Stichting Volendams Museum over 2021)
  te bekrachtigen;
  5. De op 30 juni 2021 bij de provincie Noord-Holland door
  de gemeente Edam-Volendam ingediende subsidieaanvraag
  voor cofinanciering van € 87.177,30 (zijnde 65% van het
  schadebedrag van de Katholieke Stichting Club en
  Buurthuiswerk inzake Poppodium PX over 2021) in te
  trekken;
  6. De middelen ter bekostiging van het vereiste
  gemeentelijke cofinancieringsdeel van € 14.055,30 (zijnde
  35% van het schadebedrag voor Stichting Volendams
  Museum over 2021) financieel te verwerken in de
  Winternota. De kosten kunnen worden gedekt uit de
  reserve Coronafonds, welke onder andere is/wordt gevuld
  met de extra rijksvergoedingen die de gemeente ontvangt
  (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen;
  7. Het afdelingshoofd Samenleving opdracht geven om het
  besluit tot verlening van deze middelen na positieve
  besluitvorming van de provincie over haar 65 % dekking van
  de schade middels een eenmalige subsidie op basis van de
  Awb op te stellen en aan Stichting Volendams Museum
  kenbaar te maken;
  8. Het afdelingshoofd Samenleving opdracht geven om het
  besluit tot weigering van de door CBW bij ons aangevraagde
  subsidie uit het noodfonds 2021 op te stellen en aan CBW
  kenbaar te maken;
  9. De provincie informeren over deze door het college
  genomen besluiten.
  10. Inzake vaststellingen van de door ons verleende
  incidentele subsidie vanuit het Noodfonds Provinciale
  Sociale Infra¬structuur ter dekking van de opgelopen schade
  door coronamaatregelen gedurende maart tot en met
  december 2020 en het indienen van de aanvraag tot
  vaststelling van de subsidie bij de provincie Noord-Holland
  de op dat moment aanwezige wethouder(s) gedurende het
  zomerreces te mandateren om namens het college de
  besluiten te laten nemen en de beschikkingen te
  ondertekenen.

Afwijking Inkoopbeleid m.b.t. verlenging contract DataB

 • Adviesnummer: D-ADV -21141577
 • Ingestemd met een eenmalige verlenging van het contract
  met DataB met een jaar.