Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 5 oktober 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157953
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Richtlijn werving & selectie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21158335
 • Besloten om op grond van het positieve advies van de Ondernemingsraad inclusief een evaluatiemoment na een jaar definitief in te stemmen met de nieuwe richtlijn werving & selectie binnen de gemeente Edam-Volendam.

Raadsinformatiebrief: Processtappen binnen huisvesting voor de raad, college en organisatie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21158046
  1. Akkoord met de aangepaste inhoud raadsinformatiebrief.
  2. De raadsinformatiebrief via de griffie doorsturen naar gemeenteraad.

Afspraken set MRA Duurzaamheid TOP 15 oktober 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138612
 • Onder voorwaarde dat de uitwerking van de afspraken op alle vijf de onderwerpen binnen beschikbare financiële middelen en capaciteit passen, stemt het college in met:
  1. a. de ondertekening van het jaarlijks te actualiseren convenant (‘Green Deal’) Houtbouw MRA 2021-2025. Daarin wordt het uitgangspunt om vanaf 2025 voor alle nieuwbouw in de MRA een schaalsprong te maken door minimaal 20% uit te voeren in houtbouw/ biobased bouw. Deze doelstelling wordt vertaald in afspraken over aan te wijzen locaties, het ontwikkelen en delen van kennis, verbetering van de bouwregelgeving, kosten en businesscase afstemmen. Het college stemt in onder voorwaarde dat in de bijlage bij het uitvoeringsconvenant Houtbouw de naam Volendam wordt gewijzigd in Edam-Volendam en het gebied de Purmer dat zich in het stadium van nadere verkenning van houtbouw zou bevinden wordt weggehaald wegens feitelijke onjuistheden.
   1. b. het stimuleren van houtbouw/biobased bouw wordt opgenomen in de (komende) omgevingsvisie en de omgevingsplannen. Het college stelt de eigen organisatie in staat de intenties van het convenant te realiseren en geeft jaarlijks aan hoe de organisatie op dit punt vorderingen maakt.
    Het convenant Houtbouw MRA betreft een uitdaging waar publieke en private partijen alsook kennisinstellingen (triple helix) gezamenlijk hun schouders onder willen zetten.
     
  2. Ten aanzien van de Green Deal Circulair Textiel:
   • toe te werken naar meer hoogwaardige inzameling van textiel met minimaal 7 kilogram per inwoner per jaar in 2025 en/of inzet op inzameling van specifieke textielstromen, met in achtneming dat de hoeveelheid is afgestemd op de grootte van de gemeente. Gemeente Edam-Volendam wil zich inzetten om het maximale haalbare eruit te halen.
   • zich bij toekomstige inkoop van kleding en textiel te committeren aan de handreiking klimaatneutrale en circulaire inkoop bedrijfskleding;
   • de contracten voor textielsortering en verwerking af te stemmen op een model van lokale sortering en regionale verwerking onder voorwaarde dat de productenverantwoordelijkheid niet wijzigt in de toekomst.
  3. Ten aanzien van de Green Deal Fiets MRA onderschrijft het college dat het actief betrokken en (mede) verantwoordelijk wil zijn voor het aanjagen van en het meebouwen aan de software en orgware van de fietsinfrastructuur en daarmee voor het verder stimuleren van het fietsgebruik.
   Het college stemt in met:
   • de ondertekening in oktober van het daarop gerichte overkoepelende convenant (onder het voorbehoud dat er op dat moment een afspraak is over de benodigde basisfinanciering voor de uitvoering daarvan)
   • deelname aan de Green Deal Fiets MRA in de rol van lid van de kopgroep, dat betekent dat:
    • de gemeente de convenantdoelen actief uitdraagt,
    • de gemeente meehelpt om het netwerk van (lokale) organisaties te versterken die de fiets willen stimuleren;
    • de gemeente stimuleert dat nieuwe partijen willen meewerken aan de doelstelling door toe te treden tot het convenant;
    • de te leveren ambtelijke inzet naar eigen inzicht is.

4. Het college stemt ten aanzien van Niet herbruikbaar plastic in met het ondertekenen van de afspraak die betrekking heeft op:

 • het opnemen van een stop op het gebruik van single use plastics bij evenementen als voorwaarde in het eigen evenementenbeleid;
 • het bevorderen van recycling van moeilijk recyclebaar plastics door vanaf 2025 ten minste voor 1 project in de openbare ruimte als eis te hanteren dat het straatmeubilair dat wordt toegepast is samengesteld uit niet direct recyclebaar plastic.

5. Ten aanzien van de afspraak over circulair inkopen:

 • met het schriftelijk herbevestigen van de eerder in 2018 vastgelegde intentie om tot circulair opdrachtgeven en inkopen in de MRA te komen door aan te geven dat in 2022 over de voortgang op de klimaatneutrale circulaire inkoop aan de MRA wordt gerapporteerd en door te bevestigen dat met actieve inzet wordt bereikt dat in 2025 50% van alle inkoop door de eigen organisatie klimaatneutraal en circulair plaats heeft zoals in 2018 al is voorgenomen.
 • dat de handreikingen op de tien inkooppakketten die er eind 2022 liggen, alsmede handreikingen die op inkooppakketten die in de komende jaren worden opgeleverd, worden verspreid binnen de eigen organisatie, zodat de opdrachtgevers binnen de eigen organisatie deze kunnen gebruiken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten binnen dat inkooppakket of om samenwerking te zoeken met andere MRA-partijen die met soortgelijke trajecten bezig zijn.

6. Het besluit de bestuurder die de gemeente vertegenwoordigt
tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 te mandateren om die
afspraken namens de gemeente te ondertekenen waarmee het
college formeel heeft ingestemd.

7. De concept raadsinformatiebrief en deze ter kennisname voor
te leggen aan de Raad, zie bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Jaarlijkse rapportage gebruik projectafwijkingsregeling en coördinatieregeling

 • Adviesnummer: D-ADV -21154879
 • Ingestemd met de brief / rapportage aan de gemeenteraad.

Vaststelling Partiële herziening Uitwerkingsplan Waterrijk 3A

 • Adviesnummer: D-ADV -21154879
 • Vaststelling Partiële herziening Uitwerkingsplan Waterrijk 3A.

Woonvisie 2022-2026

 • Adviesnummer: D-ADV -21150822
  1. Kennisgenomen van de concept Woonvisie 2022-2025.
  2. De raad voorstellen de woonvisie in twee stappen te behandelen; eerst opiniërend en daarna besluitvorming.

Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 61

 • Adviesnummer: D-ADV -21152115
  1. Conform concept-raadsvoorstel en -besluit het bestemmingsplan Noordeinde 61, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen aan de gemeenteraad voor 25 november 2021 aan te bieden en voor te stellen dit bestemmingsplan vast te stellen.
  2. De raad te laten besluiten de toegekende waarde, conform de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam, van het pand Noordeinde 61 te verwijderen.
  3. De raad voor te stellen te besluiten géén exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen.
  4. De raad voor te stellen burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vaststellen bestemmingsplan Botterschool in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV -21154449
  1. Ingestemd met de Nota van beantwoording zienswijzen.
  2. Conform concept-raadsvoorstel en -besluit het
   bestemmingsplan Botterschool in Edam, bestaande uit de
   geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
   NL.IMRO.0385.BpDeBotterSchool-VG01 en de
   bijbehorende toelichting, regels en bijlagen aan de
   gemeenteraad voor 25 november 2021 aan te bieden en voor te
   stellen dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  3. Instemmen met de conclusie in de toelichting behorende bij
   het bestemmingsplan dat er geen formele MER noodzakelijk is.
  4. De raad voor te stellen te besluiten géén exploitatieplan, als
   bedoeld in artikel 6.12 van de Wro, vast te stellen.
  5. De raad voor te stellen burgemeester en wethouders of (een)
   door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo
   nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak
   van de Raad van State.

Zienswijze Programma van Eisen aanbesteding Zaanstreek Waterland 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-21158407
  1. Ingestemd met de zienswijze Programma van Eisen Zaanstreek Waterland 2023 vanuit de adviescommissie Waterland (geel cursief zijn aanvullingen vanuit Edam-Volendam richting de adviescommissie Waterland).
  2. Ingestemd met de aanvullende eigen zienswijze.
  3. Ingestemd met de Raadsinformatiebrief.

Nota reserves en voorzieningen 2021 (inclusief bijstelling MIP)

 • Adviesnummer: D-ADV-21155748
 • Ingestemd met nota reserves & voorziening en ter vaststelling aanbieden aan de Raad.

Organisatie functioneel beheer Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-21158050
 • Akkoord gegaan met raadsvoorstel en deze voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Herinrichting Julianaweg

 • Adviesnummer: D-ADV-21140200
  1. Het schetsontwerp, voorkeursvariant gebaseerd op uitgangspunt 'weg in het midden', uitwerken in een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en de raad verzoeken hiermee in te stemmen.
  2. De raad verzoeken de twee C-posten uit de begroting vrij te geven en het krediet, vooruitlopend op de toekenning van subsidies, te verhogen met €2.610.000 afgerond.