Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 4 mei 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21130429
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Voorstel de bouw van 11 starterswoningen op het perceel Oosteinde 16 te Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21128271
 • Gelet op het feit dat de aanvraag voldoet aan de woonvisie en het aspect parkeren, wordt er voorgesteld medewerking te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo (uitgebreide procedure). De aanvrager zal bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten aantonen dat de aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening, middels een ruimtelijke onderbouwing.

Raadsvoorstel m.b.t. zienswijze op jaarstukken GGD ZW 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21129700
 • Ingestemd met een positieve zienswijze op de jaarstukken 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Fusie Montessori school Purmerend met CPOW

 • Adviesnummer: D-ADV - 21130248
 • 1. Ingestemd met het verlenen van een positief advies met betrekking tot de voorgenomen fusie.
  2. Ingestemd met het verzenden van brief aan het College van Bestuur Stichting CPOW en stichting MOP.

Jaarstukken 2020 gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21130419
 • 1. Ingestemd met de conceptjaarstukken 2020 van de gemeente Edam-Volendam.
  2. De raad voorstellen in te stemmen met de bij de financiële consequenties (in het aan te passen raadsvoorstel) aangegeven overhevelingen en mutaties reserves.
  3. De jaarstukken 2020 van de gemeente Edam-Volendam, ter vaststelling aanbieden aan de raad, conform onderstaande planning:
  - Behandeling in de Commissie P&C en audit: 18-05-202
  - Behandeling in de raad: 27-5-2021

Kaders aanbesteding bouwwerkzaamheden tijdelijk brandweer gebouw in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21131319
 • 1. Ingestemd met aanbestedingsstrategie A met de elementen:
  - het versoberen van het Programma van Eisen.
  - het faciliteren van een gasaansluiting voor het tijdelijk brandweergebouw voor de post Edam.
  - het beschikbaar stellen van de onderbesteding van € 128.097 van de VrZW middels de zomernota om risico's in de aanbestedingen binnen de projecten brandweer Kwadijk en brandweer Edam af te dekken.
  - terugvaloptie niet realiseren bijeenkomstruimte indien zomernota met voorgestelde wijziging niet wordt vastgesteld door de gemeenteraad
  2. Ingestemd om de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over het besluit.