Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 25 mei 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21134238
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Het verbouwen van het vergader-complex tot 13 appartementen op het perceel Schepenmakersdijk 14 in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132332
 • 1. Het verzoek om vooroverleg is afgewezen wegens strijd met het bestemmingsplan, het afwijkingenbeleid, ofwel een goede ruimtelijke ordening.
  2. Betrokkene wordt geïnformeerd dat er bij het indienen van een officiële aanvraag omgevingsvergunning medewerking zal worden verleend aan het realiseren van maximaal 11 wooneenheden.

Onherroepelijk wijzigingsplan en omgevingsvergunning realisatie woning Zeedijk 1

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133017
 • Kennis nemen van onherroepelijkheid wijzigingsplan ‘Zeedijk 1, Edam’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Zeedijk 1 te Edam.

Volmacht aan makelaar(s) voor sluiten koopovereenkomsten met kopers in deelplan de Hors in de Broeckgouw

 • Adviesnummer: D-ADV - 21132752
 • De geselecteerde makelaars gevolmachtigd tot het sluiten van de koopovereenkomsten van deelplan 'de Hors' in de Broeckgouw namens de gemeente.

Straatnaamgeving locatie 't Kraaiennest in Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21133411
 • Het college van B&W heeft de voorkeur uitgesproken om de straatnaam ‘Kraaiennest’ toe te kennen.

Voortgangsrapportage Beleidsplannen Openbare Werken periode 1

 • Adviesnummer: D-ADV - 21134338
 • De stand van zaken betreffende de voortgang van de diverse beleidsplannen Openbare Ruimte wordt gecommuniceerd met de Raad middels de Raadsinformatiebrief en voortgangsrapportage, alsmede aan corporaties en dorpsraden en koepel sociaal domein.

Uitbreiding van de fietsenstalling gelegen bij het busstation in Edam, Egbert Snijderplein

 • Adviesnummer: D-ADV - 21131453
 • In afwijking van het advies van de Welstands- en Monumentencommissie is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de fietsenstalling bij het busstation in Edam, Egbert Snijderplein.

Update ontwikkelingen voormalig gemeentehuis in Oosthuizen

 • D-ADV - 21108759
 • Kennis genomen van de update verkoop gemeentehuis Raadhuisstraat 24, Oosthuizen en voorgestelde bedragen opgenomen in de begroting 2021 en exploitatiebudgetten.