Vergadering college van burgemeester en wethouders 8 november 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering  1 november 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-22233085
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Evaluatie regeling bedrijfssporten

 • Adviesnummer: D-ADV- 22229835
 • De regeling bedrijfssporten voor werknemers gemeente Edam-Volendam met ingang van 1 januari 2023 jaarlijks stilzwijgend te continueren met een opzegtermijn van een jaar.

Afwijking inkoopbeleid m.b.t. aanbesteding 22.270-VH- Straatcoaches + Informatieknooppunt

 • Adviesnummer: D-ADV - 22229350
 • Ingestemd met het enkelvoudig onderhands gunnen van "Inhuur straatcoaches" en "Realiseren Informatieknooppunt middels software", met als motivatie onderstaande onderbouwing.

Heroverweging geweigerde omgevingsvergunning als gevolg van het bezwaar Warder 63 te Warder

 • Adviesnummer: D-ADV-22231993
  1. Het besluit van van 12 september 2022 tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning van 15 juli 2022 intrekken en vervangen door een toewijzing van de aanvraag, inhoudende de verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit-uitweg.
  2. Bezwaarmaker verzoeken zijn bezwaar in te trekken.
  3. Het nieuwe primaire besluit (verleende omgevingsvergunning) conform de gebruikelijke procedure bekend te maken, waartegen opnieuw bezwaar kan worden gemaakt door (derde) belanghebbende.

RIB - voortzetting Wvg de Purmer via Omgevingsvisie

 • Adviesnummer: D-ADV-22232728
 • Ingestemd met de verzending van de raadsinformatiebrief inzake de voortzetting van het voorkeursrecht van de Purmer in de Omgevingsvisie.

Bestemmingsplan Waterrijk 3B en 3C
Allonge Beeldkwaliteitsplan Waterrijk fase 3C

 • Adviesnummer: D-ADV-22233342
  1. De gemeenteraad voorstellen het gewijzigd bestemmingsplan Waterrijk fase 3B en 3c vast te stellen.
  2. De allonge Beeldkwaliteit Waterrijk 2009 fase 3C als aanvulling op de Welstandsnota (gebied N8 Waterrijk) vastgesteld.

Inname standpunt tijdelijke coronaterrassen

 • Adviesnummer: D-ADV-22231872
 • Besloten om onderstaande standpunten in te nemen en de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief als volgt te informeren:
  1. De toestemming voor de coronaterrassen eindigt per 31-12-2022, het ging tenslotte om noodmaatregelen die niet getoetst waren op dezelfde manier als reguliere terrasaanvragen.
  2. Voor detailhandel zal niet meer ruimte worden gemaakt voor het plaatsen van terrassen, anders dan wat al voor de coronaperiode mogelijk was. Onderscheid tussen detailhandel en horeca moet niet verder vervagen. Het is dan ook van belang dat er niet langer ruimte zal worden gemaakt voor het plaatsen van terrassen ten behoeve van detailhandel bestemmingen.
  3. Het huidige terrassenbeleid biedt voldoende kaders om aanvragen voor terrassen als uitbreiding van de reeds bestaande terrassen te kunnen toetsen, daarbij wegen de belangen van het behoud en herstel van het cultuurhistorisch beeld van de openbare ruimte (de raad heeft meermaals uitgesproken verrommeling te willen aanpakken) en verkeersfuncties zwaar. Dit betekent dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat voor een groot deel van de terrassen geen vergunning zal kunnen worden verleend.
  4. Het voorgaande is evenwel geen afwijzing op voorhand: zorgvuldigheid brengt met zich mee dat beoordeling van aanvragen voor een permanent terras (dan wel een uitbreiding daarvan) individueel beoordeeld moeten worden op basis van de geldende criteria te vinden in de beleidsregels voor terrassen.
  5. Voor terrassen op openbare gronden is een vergoeding verschuldigd. Bovendien moet een bouwwerk dat functioneert als een terras ook worden getoetst aan de planregels. In dit geval is naast een terrasvergunning ook een omgevingsvergunning vereist.

Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV– 22228700
  1. De raad middels de winternota voorstellen een voorbereidingskrediet van € 250.000 toe te kennen voor de uitbreiding van de Koningsspil.
  2. Een exploitatiebudget van € 100.000 toe te kennen voor tijdelijke huisvesting.

Vaststellen Integraal Huisvestingsplan 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-22231166
  1. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld en aanbieden aan de raad.
  2. Goedkeuring gegeven op het raadsvoorstel waarin het IHP wordt aangeboden.
  3. Ingestemd met de raadsbrief die de raad voorafgaand ter informatie ontvangt.

Verordening kwijtschelding en mogelijkheid tot verruiming vermogensvrijstelling bij kwijtschelding

 • Adviesnummer: D-ADV-21164065
  1. Aan de raad voorstellen wel gebruik te maken van de mogelijkheid tot verruiming van de vermogensvrijstelling bij kwijtschelding.
  2. Het concept-raadsvoorstel en de concept-Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023 vastgesteld.
  3. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023 ter vaststelling aan de raad aanbieden in de vergadering van 15 december 2022.
  4. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2023 in laten gaan per 1 januari 2023.

Belastingverordeningen 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-22228186
  1. Het conceptvoorstel aan de raad en de conceptverordeningen 2023 vastgesteld.
  2. De tarieven per 1 januari 2023 in laten gaan.
  3. De nieuwe belastingverordeningen de raad ter vaststelling aanbieden in de vergadering van 15 december 2022.
  4. De portefeuillehouder is gemachtigd de wijzigingen in de verordeningen 2023 en het raadsvoorstel te accorderen.

Formatie consulenten inburgering

 • Adviesnummer: D-ADV-22223040
 • De formatie met 2 fte consulent inburgering uit te breiden, hiermee wordt de huidige inhuur van 1,6 fte vervangen.

Huurovereenkomst Raadhuisstraat 24

 • Adviesnummer: D-ADV-22231678
 • Kennisgenomen en ingestemd met huurovereenkomst.