Vergadering college van burgemeester en wethouders 7 juni 2022

Staken bestuursrechtelijke procedure (intrekken last onder dwangsom) en starten privaatrechtelijke procedure

 • Adviesnummer: D-22-197333
 • Besloten het huidige publiekrechtelijk traject te eindigen, en nu geen privaatrechtelijke zaak aan te spannen. De initiatiefnemer wordt gemeld dat de situatie illegaal is en niet wenselijk in de huidige vorm, maar tijdelijk wordt gedoogd tot aan 1 januari 2023 en wordt meegenomen in de evaluatie corona terrassen die voor eind 2022 aan college en raad voorgelegd zal worden.

Bestemmingsplan de Watering, aanvullende zienswijzen

 • Adviesnummer: D-22-199799
 • Kennisgenomen van aanvullende zienswijzen en aanvullende zienswijzenota en deze ter beschikking gesteld van de gemeenteraad ten behoeve van de besluitvorming hierover. (Onder voorbehoud van instemming door de programmamanager projecten).

Akkoord op concept raadsvoorstel voor positieve zienswijze op de jaarrekening 2021, begroting 2023 en tarieven 2023 van de GR GGD Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-22-199293
  1. Ingestemd met de concept zienswijze op de Jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en deze ter vaststelling aan de raad toegezonden, zijnde: Een positieve zienswijze inhoudende:
   • kennis te nemen van de bereikte resultaten over 2021.
   • het resultaat van € 148.832 over het boekjaar 2021 in te zetten voor het aanvullen van de Algemene Reserve van de GGD, voor het project Bovenregionale samenwerking Infectieziektenbestrijding en voor het wegwerken van de achterstanden ten aanzien van informatiebeheer conform het voorstel van de GGD.
  2. Ingestemd met concept zienswijze op de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en deze ter vaststelling aan de raad toezenden, zijnde:
   een positieve zienswijze op de begroting, inclusief verhoging van de begrote bijdrage van Edam-Volendam voor 2023 ten opzichte van de kadernota 2023 met € 628,- tot een bedrag van € 1.551.433,- als gevolg van een aantal niet-materiële aanpassingen.

Uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2026

 • Adviesnummer: D-22-198905
  1. Ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
  2. Raadsvoorstel en raadsbesluit goedgekeurd.
  3. Ingestemd met het voorleggen van de stukken aan de gemeenteraad van 14 juli ter instemming.

Wensen en Opvattingen Zaanstreek-Waterland bij concept MRA Meerjaren-begroting 2021-2024

 • Adviesnummer: D-22-197877 
  1. Kennisgenomen van de concept MRA Meerjaren-begroting 2021-2024.
  2. Akkoord gegaan met de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024.